作文周刊网,小学生作文,初中作文,高中作文优秀作文大全!
您当前的位置:作文周刊网 > 高中作文 > 高二作文 > 正文

历届蚌埠市高二语文作文(共8篇)

时间:2017-04-07 来源:作文周刊 本文已影响

篇一:蚌埠行知高中2007—2008学年度高一必修3模块

蚌埠行知高中2007—2008学年度高一必修3模块

学分认定终极性评价考试

语 文 试 卷

命题人 汪高远

考试时间:120分钟 满分:150分

第Ⅰ卷(37分)

一、走进课本,积累知识,夯实基础(选择题每题3分,默写10分,共37分)

1.下列各组词语中有错别字的一项是

A、惫懒不肖子孙 杜撰

B、朱拓间或一轮 歆享

C、畏葸作客他乡 转徙

D、逡巡懵懂顽童 炮恪

2.、填在下列句子中最恰当的一组词语是

⑴天下真有这样 的人物,我今儿才算见了!

⑵对于魂灵的有无,我自己是 毫不介意的。

⑶巫医乐师百工之人,君子 ,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

A、标志 从来不耻

B、标致 历来不耻

C、标致 从来不齿

D、标志 历来不齿

3、下列各句中加点的成语使用不正确的一项是

A.这些人个个皆敛声屏气,恭肃严整得如此,这来者系谁,这样放诞无礼? ....

B.他嘴里一时甜言蜜语,一时有天无日,一时又疯疯傻傻,只....

休信他。

C.你自己荐她来,又合伙劫她去,闹得沸反盈天的,大家看了....

成个什么样子?

D.直到指手画脚的将她和男人关在新房里,还是骂,阿呀呀,....

这真是??

4、下列句子中,礼貌称谓使用得体、正确的一句是

A、这是您家母托我买的,您直接交给她老人家就行了。

B、令嫒这次在儿童画展上获奖,多亏您悉心指导,我们全家都很感谢您。

C、我们家家教很严,令尊常常告诫我们,到社会上要清清白白做人。

D、令郎不愧是丹青世家子弟,他画的马维妙维肖、栩栩如生。

5、下列文学常识表述错误的一项是

A.《红楼梦》又名《石头记》,长篇小说。一百二十回。前八十回为曹雪芹作,后四十回多认为由高鹗续成。

B.《祝福》创作于1924年,后收入鲁迅第二部小说集《彷徨》中。该小说通过祥林嫂这一人物形象深刻地揭示了与封建夫权、族权相结合的神权对穷苦妇女造成的精神痛苦和毒害。

C.老人与海,海明威(1899一1961),美国著名当代作家、诺贝尔文学奖获得者。《老人与海》是他最具代表性的作品之一。

D.《高老头》发表于1834年,是巴尔扎克最优秀的作品之一。巴尔扎克是19世纪法国伟大的批判现实主义作家。

6、下列句中没有通假字的是

A、 合从缔交,相与为一 C 、执敲扑而鞭答天下,威振四海

B、则无望民之多于邻国也 D、君子博学而日参省乎己

7、下列两组加点词的含义分析正确的一组是

①其为惑也,终不解矣 ③圣人之所以为圣 ...

②于其身也,则耻师焉,惑矣 ④师者,所以传道受...

业解惑也

A.①与②的“惑”相同,③与④的“所以”不同

B.①与②的“惑”相同,③与④的“所以”亦相同

C.①与②的“惑”不相同,③与④的“所以”也不同

D.①与②的“惑”不相同,③与④的“所以”相同

8、与“为天下笑者,何也”文言句式相同的一项

A.但见悲鸟号古木 B.句读之不知,惑之不解

C.不拘于时,学于余D.蚓无爪牙之利

9、下列各句子中划线的词不存在词类活用的是

A

B

C

D

10、默写(每空1分,共10分)

(1),塞上风云接地阴。

(2) ,不尽长江滚滚来。

(3)问君西游何时还? 。

(4)斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应, 。

(5)空闻虎旅传宵柝, 。

(6)谨庠序之教,申之以孝悌之义, 。

(7)蟹六跪而二鳌,非蛇鳝之穴无可寄托者, 。

(8),此时无声胜有声。

(9)身无彩凤双飞翼,。

(10)世事洞明皆学问, 。

二、走出课本,迁移方法,提升能力。(除作文外共53分)

11-13题 自然科技类文章阅读理解

已找到可阻止癌细胞扩散的蛋白质

科技日报特拉维夫7月3日电 耶路撒冷的希伯来大学今天宣

称,该校农学院的研究人员在一项旨在提高水果质量的研究实验中,意外发现了一种可以有效阻止动物和人类癌细胞扩散的蛋白质,为研制无任何副作用的抗癌药物开辟了新的途径。

希伯来大学农学院的欧代德?寿赛约夫教授等研究人员所取得最新研究成果,是基于对一种名为肌动蛋白结合体(actibind)来改进水果质量的研究。在生物和食品技术的应用领域,会经常使用肌动蛋白结合体,它产生于黑曲霉。在植物中,肌动蛋白结合体约束着肌动蛋白的活动,而后者是植物细胞内部结构的主要组成部分,肌动蛋白结合体还干扰着植物的花粉管,阻止细胞成长。

研究人员在研究肌动蛋白结合体与改良桃和油桃品种关系的实验中发现,肌动蛋白结合体也能约束人体和动物移动细胞(如肿瘤中负责新血管形成的细胞等)中的肌动蛋白。

通过阻止肿瘤的血液供应,肌动蛋白结合体可以终结恶性肿瘤细胞通过血液进行转移的能力。研究还发现,肌动蛋白结合体对正常细胞没有毒害,因此,极大地排除了出现副作用的风险。

研究人员通过对提取获得的人类结肠癌、乳腺癌和黑素瘤等细胞进行试验发现,如果增加肌动蛋白结合体的水平,就能够降低这些癌细胞形成肿瘤组织的能力。通过进一步的动物试验发现,肌动蛋白结合体的增加,能够制约因结肠癌细胞产生的肿瘤生长、转移和血管的形成。

在完成人类基因组计划时,科学家在6号染色体上发现了像肌动蛋白结合体一样,位于被编码为RNaseT2的基因上的人类蛋白质。希伯来大学的研究人员利用基因工程方法制造的RNaseT2蛋白质,具有非常明显的抗癌作用。研究人员说,对真菌肌动蛋白结合体和人类RNaseT2的研究,为一线抗癌新药的研制打下了基础。这一成果已经引起国际学术界和商业界的极大关注。

11.从原文看,下列对“肌动蛋白结合体”的说明,不正确的一项是

A.在植物中,肌动蛋白结合体约束着肌动蛋白的活动,它是植物细胞内部结构的主要组成部分,肌动蛋白结合体还干扰着植物的花粉管,阻止细胞成长。

B.肌动蛋白结合体也能约束人体和动物移动细胞(如肿瘤中负责新血管形成的细胞等)中的肌动蛋白。

C.通过阻止肿瘤的血液供应,肌动蛋白结合体可以终结恶性肿瘤细胞通过血液进行转移的能力。

D.研究人员通过对提取获得的人类结肠癌、乳腺癌和黑素瘤等细胞进行试验发现,如果增加肌动蛋白结合体的水平,就能够降低这些癌细胞形成肿瘤组织的能力。通过进一步的动物试验发现,肌动

蛋白结合体的增加,能够制约因结肠癌细胞产生的肿瘤生长、转移和血管的形成。

12. 从原文看,下列对“人类蛋白质”的说明,不正确的一项是

A.文中的“人类蛋白质”不是泛指,而是特指在一系列研究试验的基础上,在完成人类基因组计划时发现的。

B.在6号染色体上发现的位于被编码为RNaseT2的基因上的人类蛋白质,就是肌动蛋白结合体。

C. RNaseT2蛋白质具有非常明显的抗癌作用。

D. 对真菌肌动蛋白结合体和人类RNaseT2的研究,为一线抗癌新药的研制打下了基础。

13.下列表述,符合原文意思的一项是

A. “可以有效阻止动物和人类癌细胞扩散的蛋白质”,是在一项旨在提高水果质量的

研究实验中,意外发现的。

B.肌动蛋白结合体对正常细胞没有毒害,因此,完全排除了出现副作用的风险。

C.癌魔退出历史舞台的那激动人心的一刻,终于来临了。

D.以色列科学家的这项研究成果已经得到国际学术界的认可和商业界的极大关注。

14.阅读下面一首词,回答后面的题目

南乡子

烟漠漠,雨凄凄,岸花零落鹧鸪啼。远客扁舟临野渡,思乡处,潮退水平春色暮。

①这首词要表达的情感是什么? 较为明显的依据是什么?2分

②简析前三句所写的景在词中所起的作用。3分

③“潮退水平春色暮”一句在词中的含义和作用是什么?4分

15、阅读下面一段文言文,完成相应的题目

陈寿字承祚,巴西安汉人也。少好学,师事同郡谯周,仕蜀为观阁令史。宦人黄皓专弄威权,大臣皆曲意附之,寿独不为之屈,由

篇二:安徽省蚌埠市新城实验学校八年级语文第一学

安徽省蚌埠市新城实验学校八年级语文第一学期期末模拟考试试卷

满分120分(包含5分卷面分),请同学们保持卷面整洁。

一、积累与运用(23分)

1、把下面语段中拼音所表示的汉字写在文后的方格内。(4分)

杨槐花宛若漫漫飞雪般撒落农家小院;青石砌成的古井里,铁桶在井壁碰出清幽的回响;春雨意浓的小巷中袅袅撑起

的油纸伞;闲xiá时槐树下纳鞋底的农妇露出的淳朴笑容,这些我们熟悉又亲切的,不也是温xīn吗? (《时文选..

粹》)

闲 xiá ( ) 温 xīn( )淳朴( ) ..

2、用课文原句填空。(8分)

(1) ,夜泊秦淮近酒家。(杜牧《泊秦淮》)

(2)在《七律?长征》诗中,用夸张的修辞手法,反衬出红军战士敢于藐视并战胜一切困难的高大形象和伟大气魄的诗

句是 : , 。

(3)如好逸而恶劳,计利而忘义, ,则事不举而水利不兴矣。(钱泳《治水必躬亲》)

(4))《过零丁洋》中作者用比喻来描写国家和个人的命运的句子是:

, 。

(5)不畏浮云遮望眼, 。(王安石《登飞来峰》)

(6) ,甲光向日金鳞开。 (李贺《雁门太守行》)

3、 语病诊室(3分)

① 现代社会需要具有综合能力的人才,所以我们在日常学习中应重视培养自己的解决问题,发现问题和分析问题的

能力。 ② 我们不仅要学习科学文化知识,还要培养与人交往适应社会的能力,以免将来走入社会不被淘汰。 ③ 我

们的老师为了培养我们的这些能力,可真是废寝忘食,处心积虑。

第1处改为第2处改为第3处改为

4、口语交际(4分)

淮河水污染严重,有人把生活垃圾倒入河中,有人将未处理的工业废水排入河中??为此,我校将组织一次社会调

查,呼吁大家保护环境。假如你是参加此项调查的一名学生,要采访下列人员,你将如何向他们明白得体地提出问题?

(1)采访一位在护城河边晨练的老人,向他了解对这一污染现象的看法。 (2)访问县环保局局长,向他了解环保部门对护城河污染问题采取的措施。

5、根据语义,仿照划线的句子,运用恰当的比喻,在下面的横线上写两个句子,表达你读书的感受。(4分)

读一本好书就是一次甜美的感受。每次阅读,犹如沐浴和煦的春风,使你神清气爽;每次阅

读,, ;与书为伴,你的人生会更精彩。

二、阅读理解

(一)(17分)

⑴那年冬天,祖母死了,父亲的差使也交卸了,正是祸不单行的日子。我从北京到徐州打算跟着父亲奔丧回家。到

徐州见着父亲,看见满院狼藉的东西,又想起祖母,a.不禁簌簌地流下眼泪。父亲说:“事已如此,不必难过,好在

天无绝人之路!”

⑵回家变卖典质,父亲还了亏空;又借钱办了丧事。这些日子,家中光景很是惨淡,一半为了丧事,一半为了父

亲赋闲。丧事完毕,父亲要到南京谋事,我也要回北京念书,我们便同行。

??

⑶他嘱我路上小心,夜里要警醒些,不要受凉。又嘱托茶房好好照应我。我心里暗笑他的迂;他们只认得钱,托

他们只是白托!而且我这样大年纪的人,难道还不能料理自己么?唉,我现在想想,那时真是太聪明了!

⑷我说道:“爸爸,你走吧。”??我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,

慢慢探身下去,尚不太难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手(攀、抓)着上面,两脚再向上

(缩、抬);他肥胖的身子向左微(斜、倾),显出努力的样子,这时我看见他的背影,b.我的泪很快流下来了。我赶

紧拭干了泪,怕他看见,也怕别人看见。我再向外看时,他已抱了朱红的橘子往回走了。过铁道时,他先将橘子散放在

地上,自己慢慢爬下,再抱起橘子走。到这边时,我赶紧去搀他。他和我走到车上,将橘子一股脑儿放在我的皮大衣上。

于是扑扑衣上的泥土,心里很轻松似的。过一会说:“我走了,到那边来信!”我望着他走出去。他走了几步,回头看

见我,说:“进去吧,里边没人。”等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了,我便进来坐下。c.我的眼泪又来

了。

6、以上语段选自课文《 》,是先生的一篇散文。(2分)

7、选文第⑶段中“那时真是太聪明了”,这句话用了什么修辞手法?它有什么含义?(4分)

8、请按原文内容,在文中括号里选择恰当的词语,依次填写在下面横线上,并写出这些词语在文中的作用。(4分)

9、选文第⑷段中两次写到父亲的背影,详略却不一样,请说说这样写有何好处?(3分)

10、选文中有三处写“我”流下了眼泪,请以前两处为例,谈谈流泪的不同原因及表达的感情。(4分)

第一处流泪

第二处流泪

(二)绿色技术(16分)

①所谓“绿色技术”,简单地说,就是指人们能充分节约地利用自然资源,而且在生产和使用时对环境无害的一种

技术。绿色技术在环境保护上的重要贡献使得绿色技术随着全球环保事业的全面兴起而逐渐成长。

②最先闻名于世的绿色产品是各种绿色食品。它们都贴有特殊的绿色食品标志,象征着该产品是无污染的、充满健

康和活力的产品。现在国际上绿色食品的生产企业已达1.64万家,它们的产品行销全球各地。 我国绿色食品行业发

展也很快,目前已有203家企业开发出389种绿色食品。

③绿色技术决不能仅仅局限于食品行业,实际上大量的、更先进的绿色技术集中于高技术产业,像能源、新材料等

行业。目前人类使用的能源主要是化石能源,如石油、煤、天然气,全世界能源的90%都来自于此,我国95%的能源也

是化石燃料。这些化石燃料一方面储量有限,另一方面使用后排放的废气和废物量大,危害严重。因此可更新的、无污

染的绿色能源就成了各国竞相研制的热点。美国科学家在非洲发现了一种能代替石油的植物——藿藿芭,这项研究为新

能源的开发开创了广阔的前景。1992年,日本就研制出了以太阳能为动力的汽车,把太阳能直接转化为电能,使用时

既无有害气体排出,又不发噪音。

④诚然,绿色技术仅是走可持续发展道路中的一种手段,随着科学技术的发展,人们依靠科技,还会发明和创造出

更多的办法来发展经济,保护人类共同的生态环境,让绿色在地球上长驻,让我们的星球更欢快地在太空旋转。

11、选文的说明对象是什么?(2分)它有哪些特征?(2分)

答:

12、结合选文内容,给“绿色食品”下一个定义。(2分)

“绿色食品”就是:

13、文段②中画线句子采用了 的说明方法,请你说说其作用是什么(3分)

答:

14、“目前人类使用的能源主要是化石能源”的“目前”能否删去,为什么?(3分)

答:

15、“绿色”一词在选文中的含义是什么?针对当前互联网现状,一些专家呼吁尽快建立适合未成年人的“绿色网站”,

你认为这其中的“绿色”一词的含义具体又是指什么?(4分);

答:

(三)文言文阅读(19分)

比较阅读苏轼两篇作品,完成16-20题。

[甲]水调歌头

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把洒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清

影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴情圆缺,此事古难全。但愿人长

久,千里共婵娟。

[乙]记承天寺夜游

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相

与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

16、解释句中加点的词语。(4分)

(1)怀民亦未寝 ( ) (2)念无与乐者 () ..

(3)相与步于中庭( )(4)盖竹柏影也( ) ...

17、下列句中的“/”表示朗读时的停顿,其中读法不正确的一项是( )(3分)

A.不知/天上宫阙 B.念无/与乐者

C.遂至承天寺/寻张怀民

18、按要求回答下列问题。 D.相与/步于中庭

(1)请写出甲文与“月下起舞,清影随人,清冷的月宫怎比得上人间”想对应的作品原句。(2分)

(2)翻译句子。(4分)

A庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖笔下柏影也。

B但少闲人如吾两人者耳。

19、下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.甲、乙两篇均写于作者仁途失意之时,甲表现旷达的胸怀和乐观的情致;乙透露出随缘自适、自我排遣的特殊心情。

B.甲、乙两篇都写月,甲以美丽的想像、明睿的哲理,创造出幽深高远的境界;乙用形象的比喻、传神的文字,描绘了空灵澄澈的景象。

C.甲中的“婵娟”指月中的仙女;乙中的“闲人”指无所事事之人。

D.甲、乙两篇分别是词和散文,体裁不同决定了语言风格的不同:前者浪漫洒脱如行云流水,后者凝练含蓄饶有余味。

20、仔细体会以上两篇作品的诗情文意,谈谈你对“人有悲欢离合,月有阴情圆缺,此事古难全”一句的认识。(3分)

三:作文(40分)

请以“ 是一朵花”为题,写一篇有真情实感的文章。

要求:(1)在横线上填入恰当的词语,使题目完整。

(2)请大胆选择你最能驾驭的文体,用你喜欢的表达方式写作。

(3)文中不要出现真实的地名、校名、人名等,否则会被扣分。

(4)抄袭是一种不良行为,相信你不会照搬别人的文章;否则会影响你的成绩。

(5)考虑到内容的充实,文章不要少于500字。

篇三:安徽省蚌埠市新城实验学校八年级语文第一学

安徽省蚌埠市新城实验学校八年级语文第一学期期末模拟考试试卷

满分120分(包含5分卷面分),请同学们保持卷面整洁。

一、积累与运用(23分)

1、把下面语段中拼音所表示的汉字写在文后的方格内。(4分)

杨槐花宛若漫漫飞雪般撒落农家小院;青石砌成的古井里,铁桶在井壁碰出清幽的回响;春雨意浓的

小巷中袅袅撑起的油纸伞;闲xiá时槐树下纳鞋底的农妇露出的淳朴笑容,这些我们熟悉又亲切的,不..

也是温xīn吗? (《时文选粹》)

闲 xiá ( ) 温 xīn( )淳朴( ) ..

2、用课文原句填空。(8分)

(1) ,夜泊秦淮近酒家。(杜牧《泊秦淮》)

(2)在《七律?长征》诗中,用夸张的修辞手法,反衬出红军战士敢于藐视并战胜一切困难的高大形象

和伟大气魄的诗句是 : , 。

(3)如好逸而恶劳,计利而忘义, ,则事不举而水利不兴矣。(钱泳《治水

必躬亲》)

(4))《过零丁洋》中作者用比喻来描写国家和个人的命运的句子是:

(5)不畏浮云遮望眼, 。(王安石《登飞来峰》)

(6) ,甲光向日金鳞开。 (李贺《雁门太守行》)

3、 语病诊室(3分)

① 现代社会需要具有综合能力的人才,所以我们在日常学习中应重视培养自己的解决问题,发现问

题和分析问题的能力。 ② 我们不仅要学习科学文化知识,还要培养与人交往适应社会的能力,以免

将来走入社会不被淘汰。 ③ 我们的老师为了培养我们的这些能力,可真是废寝忘食,处心积虑。

第1处改为 第2处改为 第3处改为

4、口语交际(4分)

淮河水污染严重,有人把生活垃圾倒入河中,有人将未处理的工业废水排入河中??为此,我校将

组织一次社会调查,呼吁大家保护环境。假如你是参加此项调查的一名学生,要采访下列人员,你将如

何向他们明白得体地提出问题?

(1)采访一位在护城河边晨练的老人,向他了解对这一污染现象的看法。 (2)访问县环保局局长,向他了解环保部门

对护城河污染问题采取的措施。

5、根据语义,仿照划线的句子,运用恰当的比喻,在下面的横线上写两个句子,表达你读书的感受。

(4分) 读一本好书就是一次甜美的感受。每次阅读,犹如沐浴和煦的春风,使你神清气爽;每次阅

读,, ;与书为伴,你的人生会更精彩。

二、阅读理解

(一)(17分)

⑴那年冬天,祖母死了,父亲的差使也交卸了,正是祸不单行的日子。我从北京到徐州打算跟着父

亲奔丧回家。到徐州见着父亲,看见满院狼藉的东西,又想起祖母,a.不禁簌簌地流下眼泪。父亲说:

“事已如此,不必难过,好在天无绝人之路!”

⑵回家变卖典质,父亲还了亏空;又借钱办了丧事。这些日子,家中光景很是惨淡,一半为了丧

事,一半为了父亲赋闲。丧事完毕,父亲要到南京谋事,我也要回北京念书,我们便同行。

??

⑶他嘱我路上小心,夜里要警醒些,不要受凉。又嘱托茶房好好照应我。我心里暗笑他的迂;他

们只认得钱,托他们只是白托!而且我这样大年纪的人,难道还不能料理自己么?唉,我现在想想,那

时真是太聪明了!

⑷我说道:“爸爸,你走吧。”??我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒

跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不太难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两

手(攀、抓)着上面,两脚再向上(缩、抬);他肥胖的身子向左微(斜、倾),显出努力的样子,这时

我看见他的背影,b.我的泪很快流下来了。我赶紧拭干了泪,怕他看见,也怕别人看见。我再向外看

时,他已抱了朱红的橘子往回走了。过铁道时,他先将橘子散放在地上,自己慢慢爬下,再抱起橘子走。

到这边时,我赶紧去搀他。他和我走到车上,将橘子一股脑儿放在我的皮大衣上。于是扑扑衣上的泥土,

心里很轻松似的。过一会说:“我走了,到那边来信!”我望着他走出去。他走了几步,回头看见我,

说:“进去吧,里边没人。”等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了,我便进来坐下。c.我的

眼泪又来了。

6、以上语段选自课文《 》,是先生的一篇散文。(2分)

7、选文第⑶段中“那时真是太聪明了”,这句话用了什么修辞手法?它有什么含义?(4分)

8、请按原文内容,在文中括号里选择恰当的词语,依次填写在下面横线上,并写出这些词语在文中的

作用。(4分)

9、选文第⑷段中两次写到父亲的背影,详略却不一样,请说说这样写有何好处?(3分)

10、选文中有三处写“我”流下了眼泪,请以前两处为例,谈谈流泪的不同原因及表达的感情。(4

分)

第一处流泪

第二处流泪

(二)绿色技术(16分)

①所谓“绿色技术”,简单地说,就是指人们能充分节约地利用自然资源,而且在生产和使用时对

环境无害的一种技术。绿色技术在环境保护上的重要贡献使得绿色技术随着全球环保事业的全面兴起而

逐渐成长。

②最先闻名于世的绿色产品是各种绿色食品。它们都贴有特殊的绿色食品标志,象征着该产品是无

污染的、充满健康和活力的产品。现在国际上绿色食品的生产企业已达1.64万家,它们的产品行销全

球各地。 我国绿色食品行业发展也很快,目前已有203家企业开发出389种绿色食品。

③绿色技术决不能仅仅局限于食品行业,实际上大量的、更先进的绿色技术集中于高技术产业,像

能源、新材料等行业。目前人类使用的能源主要是化石能源,如石油、煤、天然气,全世界能源的90%

都来自于此,我国95%的能源也是化石燃料。这些化石燃料一方面储量有限,另一方面使用后排放的废

气和废物量大,危害严重。因此可更新的、无污染的绿色能源就成了各国竞相研制的热点。美国科学家

在非洲发现了一种能代替石油的植物——藿藿芭,这项研究为新能源的开发开创了广阔的前景。1992

年,日本就研制出了以太阳能为动力的汽车,把太阳能直接转化为电能,使用时既无有害气体排出,又

不发噪音。

④诚然,绿色技术仅是走可持续发展道路中的一种手段,随着科学技术的发展,人们依靠科技,还

会发明和创造出更多的办法来发展经济,保护人类共同的生态环境,让绿色在地球上长驻,让我们的星

球更欢快地在太空旋转。

11、选文的说明对象是什么?(2分)它有哪些特征?(2分)

答:

12、结合选文内容,给“绿色食品”下一个定义。(2分)

“绿色食品”就是:

13、文段②中画线句子采用了 的说明方法,请你说说其作用是什么(3分)

答:

14、“目前人类使用的能源主要是化石能源”的“目前”能否删去,为什么?(3分)

答:

15、“绿色”一词在选文中的含义是什么?针对当前互联网现状,一些专家呼吁尽快建立适合未成年人

的“绿色网站”,你认为这其中的“绿色”一词的含义具体又是指什么?(4分);

答:

(三)文言文阅读(19分)

比较阅读苏轼两篇作品,完成16-20题。

[甲]水调歌头

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把洒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不

胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴情圆缺,此事古

难全。但愿人长久,千里共婵娟。

[乙]记承天寺夜游

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?

但少闲人如吾两人者耳。

16、解释句中加点的词语。(4分)

(1)怀民亦未寝 ( ) (2)念无与乐者 () ..

(3)相与步于中庭( )(4)盖竹柏影也( ) ...

17、下列句中的“/”表示朗读时的停顿,其中读法不正确的一项是( )(3分)

A.不知/天上宫阙 B.念无/与乐者

C.遂至承天寺/寻张怀民

18、按要求回答下列问题。 D.相与/步于中庭

(1)请写出甲文与“月下起舞,清影随人,清冷的月宫怎比得上人间”想对应的作品原句。(2分)

(2)翻译句子。(4分)

A庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖笔下柏影也。

B但少闲人如吾两人者耳。

19、下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.甲、乙两篇均写于作者仁途失意之时,甲表现旷达的胸怀和乐观的情致;乙透露出随缘自适、自我排遣的特殊心情。

B.甲、乙两篇都写月,甲以美丽的想像、明睿的哲理,创造出幽深高远的境界;乙用形象的比喻、传神的文字,描绘了空灵澄澈的景象。

C.甲中的“婵娟”指月中的仙女;乙中的“闲人”指无所事事之人。

D.甲、乙两篇分别是词和散文,体裁不同决定了语言风格的不同:前者浪漫洒脱如行云流水,后者凝练含蓄饶有余味。

20、仔细体会以上两篇作品的诗情文意,谈谈你对“人有悲欢离合,月有阴情圆缺,此事古难全”一句的认识。(3分)三:作文(40分)

请以“ 是一朵花”为题,写一篇有真情实感的文章。

要求:(1)在横线上填入恰当的词语,使题目完整。

(2)请大胆选择你最能驾驭的文体,用你喜欢的表达方式写作。

(3)文中不要出现真实的地名、校名、人名等,否则会被扣分。

(4)抄袭是一种不良行为,相信你不会照搬别人的文章;否则会影响你的成绩。

(5)考虑到内容的充实,文章不要少于500字。

篇四:2011-2012学年安徽省蚌埠市高二下学期期中联考理科语文试卷

1.课内古诗文默写。(6分)

(1)______________________,凭轩涕泗流。

(2)万籁此俱寂,_____________________。

(3)太祖怒,______________________ ,普颜色不变,_____________________。

(4)日初出大如车盖,_____________________,_____________________?

2.根据课文内容和提示默写。(每空1分,错漏添字皆不得分,共9分)

①__________,引无数英雄竞折腰。(毛泽东《沁园春·雪》)

②了却君王天下事,____________________________ 。(辛弃疾《破阵子》)

③ ______________ ,长河落日圆。(王维《使至塞上》)

④__________,烟波江上使人愁。(崔颢《黄鹤楼》)

⑤晨兴理荒秽,_________________________ 。(陶渊明《归园田居(其一)》

⑥居高声自远,_________________________ 。(虞世南《蝉》)

⑦ ________________________ ,佳人才唱翠眉低。(郑谷《鹧鸪》)

⑧莲是高洁的象征,周敦颐在《爱莲说》中以“__________,__________,”来表现自己洁身自好的品质。

1.阅读《烟花惊艳》一文,回答下题。(共8分)

烟花惊艳

①我家住的小区里,有家小理发店。十四年来,很朴素。也很有底气地存在着,犹如一株小草,独有自己的风姿,并不理会花的鲜艳和树的参天。

②想说的是今年大年三十的事情。虽然事情已经过去了快一年,但印象很深。一般我不会挤在年三十晚上去理发,那时候,不是人多,就是老板着急打烊,赶火车回家。但那几天因为有事情耽搁了,我一直到了大年三十的晚上,才去他那里。店里只剩下他一个人了,正弯腰拔掉所有的电插销,关好水门和煤气的开关.准备关门走人了。见我进来,他抬起身子,热情地和我打过招呼。把拔掉的电插销重新插上.拿过围裙.习惯性的掸了掸理发椅,让我坐下。我有些抱歉地问他会不会耽误火车的时间。他说:“没关系.你叉不染不烫的.理你的头发不费多少时间的。”

③就在他刚给我围上围裙的时候,店门被推开了,进来一位女同志,急急地问:“还能做个头吗?”我和老板都看了看她,三十多岁的样子.穿着件墨绿色的呢子大衣,挺时尚的。我想,居然有比我来的还晚的。老板对她说:“行,你先坐.等会儿!”那士人边脱大衣边说:“我一路路过好多家理发店都关门了,看见你家还亮着灯,真是谢天谢地。”

④等她坐下来,我替老板隐隐地担忧了。因为老板问她的头发怎幺做。她说不仅要剪短,要拉直,而且关键是还要焗油,这样一来,没有一个多小时,是完不了活儿的。等她说完这番话时,我看见老板刚刚拿起理发剪的手犹豫了一下。

⑤显然,她也看出了老板这一瞬间的犹豫,急忙解释,带着几分夸张,也带着几分求情的意思说:“求您了,待会儿,我得和我男朋友一起去见他妈,是我第一次到他家,而且是去过年,你看我这一头乱鸡窝似的头发,跟聊斋里的女鬼似的,别再吓着我婆婆!”

⑥老板和我都被她逗筻了。老板对她说:“行啦,别因为你的头发过不好年。再把对象给吹了。” ⑦我知道,老板的时间紧张,便赶紧向老板学习,愿意成人之美,让出了座位。那女人的感谢,开始从老板身上转移到我身上。我想别给老板添乱了,人家还得赶火车回家过年呢,便趁老板忙着的时候,侧身走人。谁知悄悄拿起外套刚走到门口,老板头也没回却一声把我喝住:“别走啊!别忘了正月不剃头!”我又感动地坐下来。老板麻利地做完她的头发,让她焕然一新。但是,时间确实很紧张了,老板招呼我坐上理发椅时,我对他说:“不行就算了,火车

可不等人。”老板却胸有成竹地说:“没问题。一小会儿的工夫准得!”

⑧果然,一小会儿的工夫,发理完了。我没让他洗头和吹风,帮他拔掉电插销,关好水门和煤气的开关,拿好他的行李,一起匆匆走出店门的时候,看见那住女人正站在门前没几步远的一辆汽车旁边,挥手招呼着老板。我和老板走了过去,她对老板说:“上车,我送你上火车站。”看老板有些意外,她笑着说:“走吧,候着您呢!”老板不好意思地说:“别耽误了你的事。”女人还是笑着说:“这时候不堵车.一小会儿的工夫就到。”

⑦汽车欢快地开走了。小区里,已经有人心急地放起了烟花,绽放在大年夜的夜空.就像突然炸开在我们的心头.挺惊艳的。

【小题1】请用简洁的语言概括本文的主要内容。(2分)

【小题2】请品味文章第⑤段中“我看见老板刚刚拿起理发剪的手犹豫了一下”加点词语的表达效果。(2分)

【小题3】文章以“烟花惊艳”为题好在哪里?(2分)

【小题4】请从结构和内容两方面说出文章最后一段的作用。(2分)

2.阅读下面短文,回答问题(7小题,共21分)

秋之神韵

我爱秋。不只爱它令人赞美的硕果,不只爱它奉献一生的落叶,我最爱它令人神往的神韵。 没有春的缠绵,夏的狂热,冬的冷漠;犹如原野上时而奔跑跳跃,时而戛然而止的骏马,犹如饱经沧桑豁达开朗的将军,犹如从容飘逸划过夜空的流星??

秋天是清爽的。头上是高阔的天空,蓝蓝的不杂一丝云彩;脚下是平坦的大地,处处有成熟的金黄,恬静的小街道。风中飘洒黄叶的飒飒声,与清澈见底欢愉跳跃的小溪轻声伴和。一切都是那样的清纯与洒脱。

秋天是热情的。因酷暑而委顿的人们,在微微的凉意里振作起来了。学生们又满怀信心地开始了新的学年;年轻人也兴高采烈地于重阳远眺,一个个步履轻快,神采飞扬,他们又有了新的期待。

秋天是真诚的。一阵秋风,吹散了平日的虚伪与私心,人们胸怀坦荡,以诚相待。在这自自然然爽爽快快的季节里,又怎么会容得下猜疑和做作呢?

清爽、热情与真诚,不加雕琢的自然流露,行云流水般的抒发自如,透露出一种沁人心脾的新意,这就是秋的高洁与潇洒的神韵。噢,秋之高洁,我钦佩你;秋之潇洒,我欣赏你。

【小题1】给下列加点字注音。(5分)

戛.然而止()硕.果()伴和.()步履.()雕琢.()

【小题2】把文中画“_____”的句子改为陈述句。(2分)

___________________________________________________________________

【小题3】在作者眼中,春天的特点是_____,夏天的特点是_____,冬天的特点是_____,秋天的特点是______,______,______。(3分)

【小题4】文中,作者把秋天分别比喻成了_____,_____,_____。(3分)

【小题5】“这就是秋的高洁与潇洒的神韵。”一句里的“这”指的是什么?(2分) _______________________________________________________________

【小题6】你最喜欢文中的哪句(段)话,为什么?(3分)

________________________________________________________________

【小题7】作者认为秋天是清爽的、热情的、真诚的。秋天给你留下了什么印象?仿照作者的表达方法写几句。(3分)

_______________________________________________________________

1.阅读文言文。 (15分)

【甲文】万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。(《鱼我所欲也》)

【乙文】王荆公①病喘,药用紫团山人参②,不可得。时薛师政③自河东还,适有之,赠公数两,不受。人有劝公曰:“公之疾非此药不可治,疾可忧,药不足辞。”公曰:“平生无紫团参,亦活到今日。”竟不受。

【注释】①王荆公:即王安石。②药用紫团山人参:这里指药方中需要用到紫团山出产的人参。③薛师政:人名,即薛向,字师政。

【小题1】 解释下列句子中加点的词。(4分)

(1)妻妾之奉 ( )(2)所识穷乏者得我与 ()

(3)适有之 ()(4)药不足辞 ()

【小题2】下列各组句中加点词的意义和用法相同的一项是()(3分)A.今为宫室之美为之行拂乱其所为(《生于忧患 死于安乐》)B.万钟则不辩礼义而受之可以一战。战则请从(《曹刿论战》)C.公之疾非此药不可治王之蔽甚矣(《邹忌讽齐王纳谏》)D.万钟于我何加焉未尝不叹息痛恨于桓、灵也(《出师表》)【小题3】翻译下列句子。(6分)

此之谓失其本心。

公曰:“平生无紫团参,亦活到今日。”竟不受。

汝心之固,固不可彻。(《愚公移山》)

【小题4】联系甲乙两段文字,说说人该如何保持本心?(2分)

2.阅读下面的古文(16分)

【甲】十年春,齐师伐我。公将战。曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠来稿,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也,可以一战,战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之,刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

【乙】晋明帝数岁,坐元帝①膝上,有人从长安②来,元帝问洛下③消息,潸然流涕④。明帝问何以致泣,具以东渡⑤意告之。因问明帝;“汝意谓长安何如日远⑥?”答曰:“日远,不闻人从日边来,居然可知⑦。”元帝异之。明日,集群臣宴会,告以此意,更重问之,乃答曰;“日近。”元帝失色,曰:“尔何故异昨日之言邪⑧?”答曰:“举目见日,不见长安。”(选自《世说新语》)

【注释】①元帝:司马睿,其长子司马绍后继位为明帝。②长安:西晋的封国,此时的长安已失守。③洛下:洛阳,西晋时京都所在地。④潸然流涕:不自觉地流下了眼泪。潸,流泪的样子。涕,眼泪。⑤东渡:晋元帝为琅琊王时住在洛阳,好友知天下将要大乱,就劝他回到自己的封国,镇守建康,意欲建立一个复兴帝室的基地,这就是所谓的“东渡”。⑥汝意谓长安何如日远:你认为长安和太阳相比哪个更远?意谓,认为。⑦居然可知:根据这一点可以知道。⑧邪:同“耶”。

【小题1】解释句中加点的词语。(4分)

(1)神弗福也________________(2)彼竭我盈________________

(3)明帝问何以致泣________________(4)元帝异之 ________________

【小题2】用现代汉语翻译下列句子。(4分)

衣食所安,弗敢专也,必以分人。

具以东渡意告之。

【小题3】有人认为,【甲】文中的鲁庄公是“肉食者鄙”的形象,其实他并不“鄙”。请结合原文内容阐释其“不鄙”的理由。(4分)

【小题4】【甲】【乙】两文都主要以___________描写来表现人物。【甲】文中曹刿的特点是

【乙】文这个小故事表现了明帝__________________________________(4分)

3.阅读下面的文言文,完成第8—12题。(10分)

楚庄王欲伐越①。庄子谏曰:“王之伐越,何也?”曰:“政乱兵弱。”庄子曰:“臣愚患之,智之如目也,能见百步之外,而不能自见其睫②。王之兵自败于秦晋,丧地数百里,此兵之弱也;庄蹻③为盗于境内,而吏不能禁,此政之乱也。王之弱乱,非越之下也。而欲伐越,此智之如目也。”王乃止。故知之难,不在见人,在自见,故曰:自见之谓明。

(节选自《韩非子》)

【注释】①越:越国。②睫:眼睫毛。③庄蹻(qiáo):当时民间反对派首领。

【小题1】对下面句子朗读节奏的划分正确的一项是()(2分)

王之兵自败于秦晋A.王之兵自败于/秦普B.王之兵/自败于秦晋C.王之兵自败/于秦晋

D.王/之兵自败于秦晋【小题2】解释文中加点词语的意思。(2分)

(1)之()(2)明()

【小题3】翻译文中画线句子。(2分)

王之弱乱,非越之下也。

【小题4】庄子劝谏楚庄王放弃伐越的故事说明了什么道理?用自己的话概括。(2分)

【小题5】结合文意,简要说说楚庄王是个怎样的人。(2分)

1.阅读下面的文字,根据要求作文。(60分)

趣是什么呢?趣是你开心时的粲然一笑,是你忧伤时的双泪潸潸,是你思念时的一封书信;趣是你指尖弹奏出的美妙乐曲,是你歌喉里飞出的动听歌声,是你在书中获得的知识和感悟,是你饱览自然风光时的陶醉和惬意??

请你结合自己的亲身经历或感受,以“享受的乐趣”为题,写一篇文章。先把题目补充完整,然后作文,文体不限,不少于600字。

篇五:蚌埠市中考满分作文-既然选择了放我飞向天空

既然选择了放我飞向天空,就请您不要在乎那些许的风吹雨打。

您用真情填满了我的血肉,您用真爱筑就了我的骨架,在我的毛发肌肤中刻满了您心血幻化出的精雕细琢。有人说孩子是父母一生创造出来的最如意的作品。我明白,我理解,我能深切地体会到您寄托在我身上的那全部的梦想和希望。无数次地偷偷望着您为了放飞我而努力奔跑所流下的汗滴,无数次地悄悄看到您因为我不争气的下坠而滴下的泪水。我感动着,我惭愧着,因此我暗下决心,不停地努力着,渴望在下一次大风起兮云飞扬的时候,带着您的希望与祝福,上天一览那彩虹亮丽的颜色。

可是当我准备好了时,您却突然害怕了。不是吗?怕我受不了雷电的惊吓、狂风的考验。您害怕我受一点委屈,有半点闪失。您害怕我飞得太高了,飞到您看不到的地方,您畏浮云遮望眼,甚至害怕别君去兮何时还,唯恐我永远离开您。于是您不断收紧手中的线。在多云转阴的时候,在西风更紧的时候,在我就要接近云端的时候,您一次一次把我拉回。

我感受到了您的关切和呵护,但是同时我的心底也涌起一丝手脚被缚的苦涩和无奈。您是否知道,面对您的过度保护,我眼看着别人翱翔于云端,心里的滋味是多么难受吗?有人说放心是很难的事情,放手是最难的事情。我理解您对我的深情,我明白您对我的顾虑,哪一个孩子可以走出母亲的视线?我又怎么能飞出您的视野?您放心吧!我只是希望您有勇气放长您手中的线,给我足够的空间让我去翱翔。我只是希望您敢在那一点风雨中给我证明自己的机会,证明我已经坚强有力,不再需要您苦心的操劳。

我渴望无限地接近神圣的太阳,让自己辉煌;我渴望无限地接近繁星,让自己灿烂。到那时,我会依然望着您,望着您如何在每一个傍晚和清晨放我起飞,如何把满腔的爱意融进手中长长的丝线。

我还会受伤,我还会需要您修补我的翅膀,抚慰我的伤口。您所在的地方是我永久的归宿。可是现在,我只想说,放长您手中的线,让我高飞!

历览前贤,他们的成败荣辱让我铭记。

泱泱华夏,巍巍丰碑。一代诗仙李白的“天子呼来不上船”的傲骨让人歆羡不已。虽然仕途中曾做过宫廷“乐太白”,然而,难道会有人因此而小觑他吗?再

者,“初唐四杰”之一的王勃因一篇《腾王阁序》而享誉文坛,虽然有溺水身亡的不幸,世人又岂会因此而对他另眼相待?南唐后主李煜“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”的吟唱如一泓清泉澄澈人们心田的哀愁,虽然有饮鸩毙命的无可奈何,但是否会有人对他这等遭遇感到不值呢?

世人虽有别,答案终如一。没有,绝对没有!

我笑问苍天,何以如此也?天曰:有一种失败叫成功。

有一种失败叫成功,这确切吗?曰:确切之至。

凝望历史长空,不论是仲尼、韩非,还是屈原、宋玉;不论是嵇康、阮籍,还是王勃、李白,他们奠定了华夏文坛之基础。虽然有着不同的遭遇,但他们并不悲哀。因为,他们的成功,大抵是发愤之所为作也。究其原因,那就是:有一种失败叫成功。

放眼观之,世界上真正的成功人士,谁没有经坎坷、历崎岖?爱迪生试用了千种灯丝后才发明了电灯,他的成功之路可谓曲折;越王勾践“卧薪尝胆”,一步步走向成功的彼岸,他的道路可谓艰难;大明皇帝朱元璋一生历尽坎坷,凭着坚定信念与执着追求,由一介平民而登上帝王的宝座,难道他的道路就是直的吗?答案是否定的。他们的成功不都根生于一次次的失败吗?

人生在世,殊为不易。漫漫长途,荆棘丛生。只要我们稍一疏忽,便会被刺的疮疤嶙峋,甚至面目全非。此时此刻,我们不应茫然消极,而应再鼓勇气,重振雄风。我们应有“大江东去”的豪放,也应有“风歌笑孔丘”的傲骨,还应有包举宇内的海天气魄,更应有“心忧天下”的鲲鹏之志。虽然,人生之途不可能平坦无阻,永远光明,但是,我们面对困难,应想到克服,遭遇挫折,应想到征服。在工作不顺或生活困窘时,应眼望历史,放远目标,以前人为楷模,披荆斩棘,笑对痛苦,发愤图强,一搏到底!

顾往昔,惜今日,我坚信:有一种失败叫成功

篇六:安徽省蚌埠市新城实验学校八年级语文第一学

安徽省蚌埠市新城实验学校八年级语文第一学期期末模拟考试试卷

满分120分(包含5分卷面分),请同学们保持卷面整洁。

一、积累与运用(23分)

1、把下面语段中拼音所表示的汉字写在文后的方格内。(4分)

杨槐花宛若漫漫飞雪般撒落农家小院;青石砌成的古井里,铁桶在井壁碰出清幽的回响;春雨意浓的小巷中袅袅撑起

的油纸伞;闲xiá时槐树下纳鞋底的农妇露出的淳朴笑容,这些我们熟悉又亲切的,不也是温xīn吗? (《时文选粹》) ..

闲 xiá ( ) 温 xīn( )淳朴( ) ..

2、用课文原句填空。(8分)

(1) ,夜泊秦淮近酒家。(杜牧《泊秦淮》)

(2)在《七律?长征》诗中,用夸张的修辞手法,反衬出红军战士敢于藐视并战胜一切困难的高大形象和伟大气魄的诗

句是 : , 。

(3)如好逸而恶劳,计利而忘义, ,则事不举而水利不兴矣。(钱泳《治水必躬亲》)

(4))《过零丁洋》中作者用比喻来描写国家和个人的命运的句子是:

, 。

(5)不畏浮云遮望眼, 。(王安石《登飞来峰》)

(6) ,甲光向日金鳞开。 (李贺《雁门太守行》)

3、 语病诊室(3分)

① 现代社会需要具有综合能力的人才,所以我们在日常学习中应重视培养自己的解决问题,发现问题和分析问题的

能力。 ② 我们不仅要学习科学文化知识,还要培养与人交往适应社会的能力,以免将来走入社会不被淘汰。 ③ 我

们的老师为了培养我们的这些能力,可真是废寝忘食,处心积虑。

第1处改为第2处改为第3处改为

4、口语交际(4分)

淮河水污染严重,有人把生活垃圾倒入河中,有人将未处理的工业废水排入河中??为此,我校将组织一次社会调

查,呼吁大家保护环境。假如你是参加此项调查的一名学生,要采访下列人员,你将如何向他们明白得体地提出问题?

(1)采访一位在护城河边晨练的老人,向他了解对这一污染现象的看法。 (2)访问县环保局局长,向他了解环保部门对护城河污染问题采取的措施。

5、根据语义,仿照划线的句子,运用恰当的比喻,在下面的横线上写两个句子,表达你读书的感受。(4分)

读一本好书就是一次甜美的感受。每次阅读,犹如沐浴和煦的春风,使你神清气爽;每次阅

读,, ;与书为伴,你的人生会更精彩。

二、阅读理解

(一)(17分)

⑴那年冬天,祖母死了,父亲的差使也交卸了,正是祸不单行的日子。我从北京到徐州打算跟着父亲奔丧回家。到

徐州见着父亲,看见满院狼藉的东西,又想起祖母,a.不禁簌簌地流下眼泪。父亲说:“事已如此,不必难过,好在

天无绝人之路!”

⑵回家变卖典质,父亲还了亏空;又借钱办了丧事。这些日子,家中光景很是惨淡,一半为了丧事,一半为了父

亲赋闲。丧事完毕,父亲要到南京谋事,我也要回北京念书,我们便同行。

??

⑶他嘱我路上小心,夜里要警醒些,不要受凉。又嘱托茶房好好照应我。我心里暗笑他的迂;他们只认得钱,托

他们只是白托!而且我这样大年纪的人,难道还不能料理自己么?唉,我现在想想,那时真是太聪明了!

⑷我说道:“爸爸,你走吧。”??我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,

慢慢探身下去,尚不太难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手(攀、抓)着上面,两脚再向上

(缩、抬);他肥胖的身子向左微(斜、倾),显出努力的样子,这时我看见他的背影,b.我的泪很快流下来了。我赶

紧拭干了泪,怕他看见,也怕别人看见。我再向外看时,他已抱了朱红的橘子往回走了。过铁道时,他先将橘子散放在

地上,自己慢慢爬下,再抱起橘子走。到这边时,我赶紧去搀他。他和我走到车上,将橘子一股脑儿放在我的皮大衣上。

于是扑扑衣上的泥土,心里很轻松似的。过一会说:“我走了,到那边来信!”我望着他走出去。他走了几步,回头看

见我,说:“进去吧,里边没人。”等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了,我便进来坐下。c.我的眼泪又来

了。

6、以上语段选自课文《 》,是先生的一篇散文。(2分)

7、选文第⑶段中“那时真是太聪明了”,这句话用了什么修辞手法?它有什么含义?(4分)

8、请按原文内容,在文中括号里选择恰当的词语,依次填写在下面横线上,并写出这些词语在文中的作用。(4分)

9、选文第⑷段中两次写到父亲的背影,详略却不一样,请说说这样写有何好处?(3分)

10、选文中有三处写“我”流下了眼泪,请以前两处为例,谈谈流泪的不同原因及表达的感情。(4分)

第一处流泪

第二处流泪

(二)绿色技术(16分)

①所谓“绿色技术”,简单地说,就是指人们能充分节约地利用自然资源,而且在生产和使用时对环境无害的一种

技术。绿色技术在环境保护上的重要贡献使得绿色技术随着全球环保事业的全面兴起而逐渐成长。

②最先闻名于世的绿色产品是各种绿色食品。它们都贴有特殊的绿色食品标志,象征着该产品是无污染的、充满健

康和活力的产品。现在国际上绿色食品的生产企业已达1.64万家,它们的产品行销全球各地。 我国绿色食品行业发

展也很快,目前已有203家企业开发出389种绿色食品。

③绿色技术决不能仅仅局限于食品行业,实际上大量的、更先进的绿色技术集中于高技术产业,像能源、新材料等

行业。目前人类使用的能源主要是化石能源,如石油、煤、天然气,全世界能源的90%都来自于此,我国95%的能源也

是化石燃料。这些化石燃料一方面储量有限,另一方面使用后排放的废气和废物量大,危害严重。因此可更新的、无污

染的绿色能源就成了各国竞相研制的热点。美国科学家在非洲发现了一种能代替石油的植物——藿藿芭,这项研究为新

能源的开发开创了广阔的前景。1992年,日本就研制出了以太阳能为动力的汽车,把太阳能直接转化为电能,使用时既

无有害气体排出,又不发噪音。

④诚然,绿色技术仅是走可持续发展道路中的一种手段,随着科学技术的发展,人们依靠科技,还会发明和创造出

更多的办法来发展经济,保护人类共同的生态环境,让绿色在地球上长驻,让我们的星球更欢快地在太空旋转。

11、选文的说明对象是什么?(2分)它有哪些特征?(2分)

答:

12、结合选文内容,给“绿色食品”下一个定义。(2分)

“绿色食品”就是:

13、文段②中画线句子采用了 的说明方法,请你说说其作用是什么(3分)

答:

14、“目前人类使用的能源主要是化石能源”的“目前”能否删去,为什么?(3分)

答:

15、“绿色”一词在选文中的含义是什么?针对当前互联网现状,一些专家呼吁尽快建立适合未成年人的“绿色网站”,

你认为这其中的“绿色”一词的含义具体又是指什么?(4分);

答:

(三)文言文阅读(19分)

比较阅读苏轼两篇作品,完成16-20题。

[甲]水调歌头

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把洒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清

影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴情圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

[乙]记承天寺夜游

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

16、解释句中加点的词语。(4分)

(1)怀民亦未寝 ( ) (2)念无与乐者 () ..

(3)相与步于中庭( )(4)盖竹柏影也( ) ...

17、下列句中的“/”表示朗读时的停顿,其中读法不正确的一项是( )(3分)

A.不知/天上宫阙(转自:wWw.zUOwenzHoukan.com 作文 周刊:历届蚌埠市高二语文作文) B.念无/与乐者

C.遂至承天寺/寻张怀民

18、按要求回答下列问题。 D.相与/步于中庭

(1)请写出甲文与“月下起舞,清影随人,清冷的月宫怎比得上人间”想对应的作品原句。(2分)

(2)翻译句子。(4分)

A庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖笔下柏影也。

B但少闲人如吾两人者耳。

19、下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.甲、乙两篇均写于作者仁途失意之时,甲表现旷达的胸怀和乐观的情致;乙透露出随缘自适、自我排遣的特殊心情。

B.甲、乙两篇都写月,甲以美丽的想像、明睿的哲理,创造出幽深高远的境界;乙用形象的比喻、传神的文字,描绘了空灵澄澈的景象。

C.甲中的“婵娟”指月中的仙女;乙中的“闲人”指无所事事之人。

D.甲、乙两篇分别是词和散文,体裁不同决定了语言风格的不同:前者浪漫洒脱如行云流水,后者凝练含蓄饶有余味。

20、仔细体会以上两篇作品的诗情文意,谈谈你对“人有悲欢离合,月有阴情圆缺,此事古难全”一句的认识。(3分)

三:作文(40分)

请以“ 是一朵花”为题,写一篇有真情实感的文章。

要求:(1)在横线上填入恰当的词语,使题目完整。

(2)请大胆选择你最能驾驭的文体,用你喜欢的表达方式写作。

(3)文中不要出现真实的地名、校名、人名等,否则会被扣分。

(4)抄袭是一种不良行为,相信你不会照搬别人的文章;否则会影响你的成绩。

(5)考虑到内容的充实,文章不要少于500字。

篇七:安徽省蚌埠市2015届九年级语文上学期期中联考试题

安徽省蚌埠市2015届九年级语文上学期期中联考试题

(总分150分,其中卷面分5分,时间150分钟)

得分一、语文积累与综合运用 (35分) 1.默写古诗文中的名句名篇。(10分) 任选其中6句花三两枝,②无可奈何花落去,_________________。(晏殊《浣溪沙》) ......蒹葭苍苍,。《蒹

葭》,春风不度玉门关。(王之涣《凉州词》) 。(李煜《相见欢》)(2)默写《关雎》诗的第一节。

, 。

。2.阅读举世(zhǔ)目的“神十”飞天让聂海胜、张晓光和王亚平成了中国家喻户晓的明星,他们的照片.占据了各大主流媒体的头版。而美丽天使王亚平的太空授课,更是令普通百姓感到兴奋。台湾学者赵怡钦对《联合报》说,虽然“天宫一号”比“国际空间站”(欧美等国共同建造的大型航空空间实验室)“迷你”了一些,但功能技术一点也不逊色。澳大利亚空间分析师莫里斯·琼斯撰文说,我们已多次目睹过神舟飞船的蓄事待发,并相当清楚它们接下来会发生什么,不难相信,中国会在将来的发射中一次比一次做到很好。

(1)根据拼音写汉字和给加点字注音。(2分)

举世zhǔ ( )目 家喻( )户晓 .

(4)下面的句子有语病,请予修改。(2分)

中国会在将来的发射中一次比一次做到很好。

(2).鲁滨逊在一座无人荒岛上生活多年后,收得一土人为奴,取名“________”,后来,这一土人成为他的忠实的仆人和朋友。小说中描写的__________________________________________是全书的精华. _____________________ ____________________

(2)如第一组老鼠和牛。老鼠代表智慧,牛代表勤奋。如果光有智慧,不勤奋,那就变成小聪明;而光是勤奋,不动脑筋,那就变成愚蠢。智慧和勤奋一定要紧紧结合在一起。我选______和_______,(2分) 寓意是:

__________________________________________________________________________________________________________________________________。(3分)

(3)龙在中国古代象征皇权和财富,据专家估算龙年出生婴儿数量可能比往年高出5%,中国将迎来

又一波生育高峰。大量新生儿扎堆出生,必然会给他们的入学、就业带来竞争压力。如果你的表姐也准备生一个龙宝宝,你会如何劝她不要盲目跟风。(3 分)

____________________________________________________________________

二、阅读(55分)

阅读下面的文字,分别回答问题。 (一)(22分)

树知道

(1)月亮升起时,远山如一张年代久远的黑白照片,悄然隐退。山下,娘家花园里那棵丹桂开花了,娘家的月色也就香了。

(2)披着一身幽香的月色,我们坐在一地花影里。母亲突然说,看,树上是不是鸟?

(3)我踮起脚尖,却看不真切,便脱了鞋,爬到凳上看。真的!两只很小很小的鸟儿,交颈依偎在桂花枝上,头顶特别白,身子像是粉红色。遂想起一句诗来:“四张机,鸳鸯织就欲双飞。可怜未老头先白,春波绿草,晓寒深处,相对浴红衣”,心中怦然而动。想让母亲也看看,便轻轻将桂花枝往下扳了一扳。不料,鸟儿惊醒了,“扑啦”一声飞向园外,消失在黑憧憧的树影里。母亲嗔怪我惊动了它们。父亲闻声从房里出来说,没关系,这些小鸟常来。

(4)这倒也是,娘家的花园是蝴蝶、蜜蜂和鸟儿的天堂。春夏秋冬,阴晴雨雪,这儿总在不停地变幻着一幅幅隽永的画卷。未进园门,紫薇已在墙头颌首含笑。蔷薇虬劲的枝干狂草般游走在铁栏杆间,柔嫩的花叶如饱蘸水墨的笔,在白色粉墙上尽情倾诉酝酿了一整个冬季的缠绵。推开咿呀作响的红铁门,依墙而立的文旦树涌来满眼绿意,三两棵被花儿和果实醉弯了腰的石榴树将你的视线引向花园深处。三三两两白梅、迎春、玉兰、栀子花、美人蕉,还有一丛丛自生自灭的晚饭花,在这片靠山傍水的天地间,尽享清风明月、阳光雨露,无不花繁叶茂。鱼儿们在水里游曳张望,成群的鸟儿高唱着四处飞奔,蝴蝶毫无防备地歇在你肩上。

(5)暮色四合的时候,我们将饭桌摆在桂树下。一阵微风拂过,几点桂雨飘在被轻轻夹起的小葱豆腐上,让人良久不忍动筷,怕惊落了这份芳香的诗意。这时,小狗都都突然在园门外大摇大摆地用前脚敲门,要求共进晚餐。打开门,它忽闪一下从你脚下钻到草坪里,先撒起欢来。

(6)闭上眼,感觉着这些旺盛而无拘无束的生命,我看见自己那颗蒙尘结痂的心冉冉盛放,一瓣比一瓣纯净,一瓣比一瓣透明。

(7)自然,就想起了杭州家里那些可怜的植物。 (8)它们刚来时,应该是喜欢这个家的。

(9)巴良木和发财树婷婷的身姿和青翠的叶子,衬着客厅洁白的沙发,在台灯的光晕里摇曳出幸福的绿影婆娑。

(10)素心兰是在花市里偶尔遇到的,虽然单薄,也没有要开花的样子,但喜欢她的名字,连着紫砂花盆带回来,放在小书房里。

(11)宝蓝色的瓜叶菊,含羞草和开着两朵极小的金色花朵的仙人掌,在黑白色调的卫生间里,平添生趣。三盆茉莉是我亲手种的。朋友送来了两盆君子兰和叫不出名的观叶植物。林林总总几十盆花木,葱笼热闹得像来了一群亲朋。

(12)可是,我没料到植物们并不喜欢这个临街的新家。它们姹紫嫣红了几个月,便日渐憔悴。花儿谢了,叶子发黄,接二连三往下掉,无论怎样抢救,仍一棵接着一棵慢慢枯萎了。

(13)继续买,更换,继续枯萎。

(14)家里留下的树的空白,很蜇人的眼,好像是一个个失去灵魂的生命。夜半起来,街灯透过窗纱照进空旷的客厅,恍然便能听到并不存在的绿色的叹息。与此同时,时常觉得身体的慵倦,皮肤的粗糙,心绪的迷乱,像那些树一样心力交瘁,却不知何故。终于有一天,来了一位乡里朋友,她一语道破天机:你们这些地方,空气里什么毒都有,连人浑身上下都冒着毒气,你们不知道,树知道啊!

(15)树知道,树不能说,不能挪,树只好死了。可人并不比它们幸运,也许还更可怜,明知生存面对的种种威胁何止空气里的毒素,却仍怀着侥幸的心理,给自己制造各种不能挪动的理由:想逃,逃往何处?若真有干净的去处,又如何割舍责任和爱的牵绊?

(16)只好躺在异乡的静夜里,细细怀想娘家的花园。心魂在梦里跋山涉水,奔向那个树喜欢、我也喜欢的地方。

5.第(1)自然段的景物描写用了什么修辞方法?请你简要分析它的表达效果。(4分)

6.第(3)自然段画线句表达了母亲怎样的情怀?(3分)7.第(4)自然段所写的娘家院子有何特点?和文章的第(12)自然段有怎样的关系?(6分)8.请仔细阅读全文后,说说第(6)自然段画线句在结构上的作用;并结合文中杭州家里植物变化的过程,理解第(6)自然段画线句的深刻含义6分) 9.读完本文后,你渴望树生活在怎样的环境里,为什么?(3分)

“高铁时代”已到来①你知道全球最长、最快的高速铁路干线在哪里吗?

②告诉你,在我们中国。2009年12月26日,武汉到广州的客运专线正式通车运营。这条铁路就是目前世界上最长、最快的高速铁路干线。

在普通铁路线上,即便是特快列车,平均时速也只有60~90千米,而高速铁路线上的列车平均时速在200~300千米,最高可达400多千米。“和谐号”在试运行时时速曾达到394.2千米。所以,现在从武汉到广州整个行程1100千米,坐高速列车不到3个小时就能走完,真是“千里粤汉半日还”啊,而原来这段旅程至少需要十多个小时。④现在,很多国家都在提倡高速铁路运输,这是为什么呢?原来,汽车运行会排放大量废气,而且消耗宝贵的石油资源(有统计认为,石油资源还可以用200年左右),因此,火车替代汽车运输成为必然。为此,大力推进铁路的高速化在世界各国十分流行,其中成效最明显的是法、德、日、西、韩、美等国。

⑤你可能又要问,高速铁路有什么特别的要求吗?

⑥当然,高速铁路不是谁都能发展起来的,它涉及牵引、制动、空气动力学、路轨铺设和自动化管理等许多方面的一系列高新技术,难度相当大。我国也是在技术全面提高后,才追赶上了其他国家。

⑦为了提高车速,通常在列车的首尾要各配置一台大功率自控同步牵引机车,其车顶与高压电缆(又称接触网)相连,并采用特殊的加速装置。如“和谐号”就采用了“动力分散式”装置,即将多个小功率电动机分散安装在第一、四、五、八节车厢内,这些车厢既载客又有牵引动力,故称动车组,而无动力的车厢则称为拖车。“武汉一广州”动车纽就是由四组四拖组成,每节动车上装有四台550千瓦的牵引电动机,整个列车的牵引功率为8800千瓦,定员601人。车头则须设计为类似飞机一样的流线型(俗称“子弹头”),以减少行进中空气的阻力。

⑧速度快了,行车安全也变得更为重要。为此,路轨的设计上必须尽量降低PQ值(力学名词),以防列车行进在弯道时,由于强大的惯性作用,造成脱轨事故。其次,是采用电子计算机安全监控系统,借以监测列车的制动效果、转向架的稳定性、列车的行进速度,位置、与其他车辆的距离等。第三,尽量消除铁路与公路的平面交叉,防止汽车等误入铁路与火车相撞;在必须交叉的道口,则安装先进的报警装置。 .

⑨乘坐过高速列车的人会发现,乘坐时似乎没有什么特殊的感觉。这是因为高速列车在舒适度上也有特殊的设计。如法国的一种新型列车精心设计了悬浮减震设备和低噪音空间设备。各个车厢宽敞、明亮,头等舱还有一个小“沙龙”,内有电话和现代音像设备。车门颜色也各不相同,一看便知该车厢属于何等级。美国的x2000型列车,每个座位都装有立体声耳机、计算机连线、瑞典梨木制作的餐盘和观看沿途田园风光的大型观景窗,车内还有会议室、传真机和娱乐设施等。乘这样的火车出行,真可以说是一种愉快的享受了。

⑩高速铁路的崛起,是交通运输史上的一场革命,它将改变人们的地理概念和生活方式,其意义完全可以与20世纪50年代喷气式客机的问世媲美。

(选自《青少年科技》2010年第6期,略有改动) 10.下列表述符合原文意思的一项是:()(3分)

A.世界上最长、最快的高速铁路干线是武汉到广州的高铁客运专线。

B.世界各国都在大力推进铁路的高速化,旨在减少废气排放,节约石油资源。

C.从武汉到广州,如果你坐在“和谐号”列车六号车厢,那么,你就是坐在动车车厢内。

D.为了防止高速列车行进在弯道时造成脱轨事故,在路轨的设计上采取了尽量提高PQ值的技术措施。

⑦至⑨三段12.第③段中的画线句子运用了哪些说明方法?有什么作用?(5分)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________。

13.高速铁路“将改变人们的地理概念和生活方式”。高铁现已修到我们家乡,它将给我们的生活带来哪些新的变化?(至少答出两点)(4分)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________。

(三)(15分)

岳阳楼记

①庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。越明年,政通人和,百废具兴。乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上。属予作文以记之。

②予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴,气象万千。此则岳阳楼之大观也。前人之述备矣。然则北通巫峡,南极潇湘,迁客骚人,多会于此,览物之情,得无异乎?

登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

④至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷;沙鸥翔集,锦鳞游泳;岸芷汀兰,郁郁青青。而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

⑤嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。噫!微斯人,吾谁与归?

时六年九月十五日。

15.用现代汉语翻译下列句子。(4分)

(1)浮光跃金,静影沉璧。

___________________________________________________________________。

(2)微斯人,吾谁与归?

___________________________________________________________________。

16.选文中“古仁人之心”指_______________________ (用原文填空)。联系全文看,这里的“古仁人”与______________形成了对比。(4分)

17.读了本文,你可能会联想到我国古代许多“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的伟大人物,请举出一位,并写出他的类似“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”思想的一句名言来。(3分)_____________________________________________________________。

三、写作(55分) 18.根据要求作文。

带着一颗心,锁定目的地,执著地前行;尽情享受沿途的风景,哪怕山高路远,哪怕日晒雨淋??以"向目的地进发"为题写一篇文章。

要求:1.除诗歌外,文体不限。 2.不少于600字。

3.作文中不能出现考生所在地地名、真实姓名及学校校名。

篇八:安徽省蚌埠市重点中学2017届九年级12月月考语文试卷(答案)

2016—2017学年度第一学期九年级第二次月考

语 文 试 卷 2016年12月

一、语文积累与综合运用 (25分)

1、默写古诗文中的名句名篇。(8分)

(1)从下列句子中任选5句,补写出上句或下句。(5分)

① 求之不得,_______。(《诗经.关雎》) ② _________,志在千里。(曹操《龟虽寿》) ③忽如一夜春风来,______。(岑参《白雪歌送武判官归京》)④____,愁云惨淡万里凝。(岑参《白雪歌送武判官归京》) ⑤剪不断,理还乱,是离愁。_______。(李煜《相见欢》) ⑥___________,并怡然自乐。(陶渊明《桃花源记》) ⑦若夫日出而林霏开,_____________,晦明变化者,山间之朝暮也。(欧阳修《醉翁亭记》)

(2)默写晏殊《浣溪沙》下片。(3分)

2、阅读下面的文字,完成(1)~(4)题。(7分)

古往今来,人们都在编织着梦想与希jì。如果说梦想是天边的星晨,永恒地照亮匆匆的人生,那么,现实就是脚下的土地,真实地记录着行走的足迹。人,既不能生活在华而不实的梦想里,也不要沉nì于喧嚣纷扰的现实中。在人生的道路上,我们要一边种植梦想,____________ ,随时采撷,收获希望。

(1)根据拼音写出相应的汉字,给加下划线的字注音。(3分)希jì() 沉nì() 喧嚣()

(2)文中有错别字的一个词是“ _______”,这个词的正确写法是“ ________”。(2分)

(3)“华而不实”中,“华”的意思是___________。(1分)

(4)根据文意,仿照文中画线的句子,在横线处填上一句恰当的话。(1分) 3、运用你课外的阅读积累的知识,完成(1)(2)两题。(4分)

(1)《骆驼祥子》是老舍先生的代表作。小说描写了两位性格迥异的女性:一位是大胆泼辣而又有点变态的__________;另一位是一步步走向毁灭的 __________。(2分)

(2)格列佛在最后一次航海奇遇中,接触了两种不可思议的动物:有美德有理性的_____,丑陋而邪恶的___。(2分)

4、语文综合运用(6分)

某校举行“青春啊青春”系列活动。活动中有一些问题,请你参与解决。

(1)活动中班长建议设计一张主题为“孝心让青春闪光”的海报,小明找到了下面三则材料,但其中一则不能作为此次海报的宣传材料,请你找出并说明理由。

材料一:迪丽娜尔·阿不力克木是新疆阿勒泰地区青河学校的维吾尔族学生,在青河学校这个多民族的集体,迪丽娜尔如同一名民族团结的小天使,看见同学产生误会,她总会主动做他们的翻译,帮助大家沟通和化解矛盾,为促进各族同学的团结默默地奉献着自己的力量。

材料二:黄凤是安徽蚌埠市五河县申集镇的中学生。一次意外的摔伤,爸爸高位截瘫,妈妈离婚改嫁,黄凤9年如一日照顾着瘫痪的爸爸和年迈的奶奶。她央求同乡把他们捎带到北京,用板车载着父亲在北京求医问诊。2010年4月,黄凤再次带着父亲到北京求医,武警总医院接收其父黄志仁住院,并成功为他做了神经干细胞手术。如今黄凤开始了带着爸爸和奶奶上学的生活。

材料三:山东女子学院学生李金苓带着盲人养父上学,为了这个决定,李金苓一边读书,一边做兼职,一边照顾已经上岁数的盲人养父。

不符合主题的是:材料____,理由:____________________________________________(3分)

(2)校团委组织了“我的青春·我的梦想”的主题团会,下面是发言稿的部分内容,请你按要求帮助修改。

??范仲淹少有大志,每以天下为己任,发奋苦读;少年周恩来面对国难,立下了“为中华之崛起而读书”的宏愿,【A】__________________;“两弹元勋”邓稼先为摆脱中国任人宰割、亡国灭种的危险,年轻时就立志要让中国强盛起来,【B】将自己毕生心血洒给了中国国防科研事业。①在【A】处补写恰当的句子,使前后内容连贯。(1分)②【B】句中,有词语使用不当,应将“________”改为“ _____________ ”。(2分)

二、阅读(45分)阅读下面的文字,分别回答问题。

(一)(18分)风中那棵树

①一场风,在远处暗涌。

②阳光还没有被彻底撕碎。树影落在墙上,单薄,惊恐。树预感到了自己将被阴谋覆盖。也许会被吞噬,也许会被摧毁。 ③其实,树一辈子里的大部分时间都在和风打交道,它什么样的风没有见过呢?,树在风中尝尽了世态的炎凉,树在风中也遍悟了温暖与苦难。树已经经历了无数场各式各样的风,除了偶尔的呻吟和怒吼,它更多时候是沉默。树知道,风终究会过去,就像曾经的那些有惊无险,那些悲苦与磨难。树看不见自己的明天,但是树会把自己的昨天和今天当作一生的慰藉,当作在下一场风里坚强挺过的理由。就这样,树在树的年轮里,一圈一圈,安然无恙。

④那棵树长在院外的水沟边上。在我出生之前,树好像就长在那里。我被母亲抱着第一次走出院门,我还不知道它就是树,只是一片清凉的阴影落在我脸上,它沙沙地低吟,这是我的最初印象。在后来的渐渐清晰的记忆里,它在春天发出新的叶片,又在初冬凋零。树干越来越粗,枝条越来越密,像正在成长着的我。继续翻动记忆,我爬上树掏过鸟窝,在树干上刻过歪歪扭扭的名字,在树下啃过母亲煮熟的香甜的玉米,背过“三山夹两沟”和太平天国,不论我干什么,树都沉默,它收藏了我所有的经历和秘密。当然,它也收藏了别人的经历和秘密,比如父亲戴上“右派”帽子后的压抑和苦闷,母亲不堪生活重负的暗自哭泣。树没有泄露过任何人的秘密。对于树的好感,使我为它感到担忧。

⑤风终于赶来了。整个世界都在风里动摇。树也不例外。阳光被风彻底撕碎,它们来不及落地,也来不及生根,就被一轰而散。屋檐上漫过的枯草和泥土纷纷起飞,一片瓦掉下来,院门紧闭,门闩发出生涩的声音。隔着窗户和院墙,

我看见树孤立无助的目光。那目光,飘忽,惊恐,甚至绝望。我却无能为力。

⑥树坚持着,像多年前外婆临终时最后的那口气,要一直坚持到千里之外的大儿子回来。但是,树和外婆最终都没能如愿以偿。外婆的大儿子赶回来,看到的是一堆新土。树断了,只剩下一截树桩,顶部被劈出一些刀尖一样的冷光,直刺天空。树彻底绝望了。其实在很多时候,绝望不一定就是坏事。绝望之后的树无牵无挂,无欲无念,不再害怕,不再抗争。

⑦这场风直到次日傍晚才收住。我们走出院门,围在树下,惋惜,怀念,心有余悸。母亲从井里打来一桶水,浇在它下面。水很快就渗入泥土。父亲抽着烟,说来年开春,把它挖掉再种一棵树吧。

⑧来年如期开春了。莺飞蝶舞,阳光明媚。我推开院门,刹那间,几缕新绿扑过来。我躲闪不及,慌乱中目光被绿牵引,最终凝固在那棵树上(准确地说,是树桩)。它在它的劈裂的顶端,居然重新抽出嫩条,坚挺着的,垂落着的,一条条新绿就那么出乎意料地抽出来。嫩条上已经挂满叶片,细小,柔嫩。我的眼泪夺眶而出。抚摸树干,我想起那场梦魇般令人窒息的大风,想起风中艰难挺立无助无望的树。

⑨现在,它依旧是沉默着,看起来比去年更加苍老。其实,沉默,或者苍老,并不重要。重要的是,它的生命没有在那场风中结束。它的根依旧活着,它的血液依旧流动着。因为根,因为爱,它终于死而复生,终于在伤口处发出了新芽。它将延续它的生命,繁衍它的生命,在一个个明天转眼变成今天之后。

5.从全文看,“我”对“那棵树”的情感发生了怎样的变化?(4分)

6.文章第4段写我“翻动记忆”,有什么作用?(4分)

7.作者为什么说“绝望不一定是坏事”?请理解这句话的含义(3分)

8.文章三处写到树的“沉默”,分别有什么用意?请说说你的理解。(3分) 9.结合那棵树的经历,写出你的亮点感悟。(至少写出两点)(4分)

(二)(12分)调好你的“食物钟”

①中学上生物课的时候就听老师讲过“生物钟”。生物钟是人体的一套复杂的调节机制,以24小时为周期,掌管着生物的“觉醒”与“睡眠”节奏。但也许你还不知道,人体中除了管理睡觉的生物钟,还有个管理“吃东西”的食物钟。 ②食物钟,顾名思义,主要负责调节我们的进食、消化和营养摄取的时间。通常情况下,食物钟与生物钟是一致的,日常的运作程序几乎与生物钟保持着同步。人的大脑、胃和肝等内脏器官中都有感受器,可以接受食物钟传递的信号,这种信号一般被称为“食物相关的生物节律器”。依赖食物钟的调节,我们才有了一日三餐的吃饭习惯。

③食物钟对人体健康有十分重要的作用。如果食物钟发生紊乱,健康就会受到影响。研究发现,食物钟紊乱会导致胰岛素紊乱,可能增加糖尿病和肥胖的风险,还与心血管疾病存在一定联系。但日常的一些生活习惯还是会扰乱食物钟,甚至造成食物钟紊乱。目前,常见的可能导致食物钟紊乱的饮食习惯有:不吃早餐、节食、暴饮暴食等。

④现在很多年轻人喜欢晚睡晚起,生活毫无规律,早上都不怎么吃早餐。大量研究发现,经常不吃早餐会干扰食物钟,也会给健康造成影响。台湾研究发现每周吃早饭次数低于一次的人,肥胖的几率更高;哈佛大学研究发现,不吃早餐的人患糖尿病的风险也更高;在儿童心血管健康方面的研究发现,长期不吃早餐还会增加罹患心血管疾病的风险。

⑤节食,通常在爱美的女士中比较多。但节食其实不利于减肥,反而会造成饮食紊乱,使食量不能得到很好的控制,更容易导致发胖。

⑥暴饮暴食,主要就是指平时吃东西没有节制,大量进食。研究发现,暴饮暴食会给食物钟调控基因增加负担,进而可能扰乱食物钟,也会给健康增加隐患。所以,就算是逢年过节,我们最好还是保持平时的饮食习惯。

⑦总之,保持良好的饮食习惯有利于维持良好的食物钟,让“人体机器”更有效的运行,对健康更是有极大的益处。

10.第①段从“食物钟”写起有什么好处?(2分)

11.第④段划线句子主要运用了哪种说明方法?有什么作用?(3分)

12.第②段中画线字“几乎”能否删掉?请说明理由。(4分)

13.13.从文中看,调好“食物钟”需要坚持的“良好的饮食习惯”有哪些?(3分)

(三)(15分)

予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴,气象万千。此则岳阳楼之大观也,前人之述备矣。然则北通巫峡,南极潇湘,迁客骚人,多会于此,览物之情,得无异乎?

若夫霪雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空;日星隐耀,山岳潜形;商旅不行,樯倾楫摧;薄暮冥冥,虎啸猿啼。登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷;沙鸥翔集,锦鳞游泳;岸芷汀兰,郁郁青青。而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。 嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎?噫!微斯人,吾谁与归?

14.解释下列画线词语的意思。(5分)

(1)此则岳阳楼之大观(2)连月不开 (3)长烟一空 (4)古仁人之心 (5)吾谁与归

15.翻译下列句子。(4分)(1)览物之情,得无异乎?(2)浮光跃金,静影沉璧。

16.“览物之情,得无异乎?”一句在全文的结构上有什么作用?(2分)

17.“微斯人,吾与谁归?”这个反问句表达了作者怎样的思想感情?(4分)

三、写作(50分)

18.请以“心底有一盏明灯”为题目,写一篇作文。

要求: ①选择你最擅长的文体(诗歌除外),结合你最熟悉的生活,抒发你最真挚的情感; ②不得抄袭,不得套作,书写规范,卷面整洁; ③文章中不得出现真实的校名、姓名; ④不少于600字。

2016—2017学年度第一学期九年级第二次月考

语文参考答案 2016年12月

1、略

2、(1)冀 溺xiāo (2)星晨星辰(3)开花(4)示例:一边耕耘现实

3、(1)(1)虎妞 小福子 (2)慧骃(马);耶胡 (每空1分)

4、(1)(1)材料一 理由:材料一中讲述的是迪丽娜尔·阿不力克木团结同学、关爱同学的事迹,与“孝心”这一主题不符,所以不能作为此次海报的宣传材料。(3分)

(2)①示例:为人民的独立幸福鞠躬尽瘁(能体现前后意思连贯即可)(1分)②洒给献给(2分)

5.①树收藏了我的经历和秘密,我对树充满了好感,为树即将经历磨难感到担忧。②看到树在风中孤立无助,“我”却无能为力,感到内疚。?看到断了的树,我感到惋惜,充满怀念之情。④断树抽出新绿,死而复生,它身上表现出的强大生命力让我产生敬意,深受感动。(每点1分)

6.第4段写我“翻动记忆”,交代了树的“部分历史”,表明树见证了我的成长,收藏了我的经历和秘密,也收藏了父亲、母亲的秘密。(1分) 既突出了树的“沉默”、不事张扬的坚强品格,(1分)也表明了那棵树与我们的感情深厚,为下文我为树担忧、惋惜、怀念及母亲为断树浇水等做铺垫,(1分)也进一步表明过去的爱与温暖是树在风里坚强挺过的一个理由。(1分)

7.因为绝望的树无牵无挂,无欲无念,不再害怕,不再抗争,(1分)而是在爱的鼓舞下,重新调整了自己的生存姿态,(1分)以更成熟、沉静、顽强地生命力获得了新生。(1分)

8.第一处“沉默”,写出了树的品格,默默承受磨难,没有过多的抱怨,不事张扬,坚强挺立。(1分)第二处“沉默”是指树静观我的成长,默默收藏别人的经历和秘密,收藏能为它以后经历苦难提供慰藉的种种情感。(1分)第三处“沉默”是一种成熟的“沉静”,是树获得新生的无声宣言,张显着树更顽强地生命力。(1分)

9.①树“一辈子里的大部分时间都在和风打交道”,人生而言难免会面临各种各样的悲苦,有时甚至是摧毁性的,我们要像树那样默默承受,顽强挺立,在绝望中获得新生。(2分)②因为根,因为爱,树终于死而复生。我们也要像树那样,做自己的昨天和今天当做一生的慰藉,把曾经体悟到的爱和磨难当做在下一次磨难里坚强挺住的理由。(2分)

10.从大家熟悉的“生物钟”写起,便于读者接受和理解,能激发读者的阅读兴趣;(1分)引出本文的写作对象。(1分)

11.举例子。(1分)真实具体地说明了经常不吃早餐会干扰食物钟,也会给健康造成影响。(2分)

12.不能删。(1分)“几乎”表示十分接近,起到限制作用,意思是食物钟日常的运作程序与生物钟差不多保持一致。(1分)删去后表示两者的运作程序完全保持一致,与实际不符。(1分)这体现说明文语言的准确严密性。(1分)

13.坚持吃早餐 ;(1分)不过度节食; (1分)(3)不暴饮暴食 (1分)

14.略(共5分,每题1分)

15.略(4分)

16.承上启下。(1分)承接上文对洞庭湖景物的描写,引出下文的“览物之情”(抒情)(1分)。

17.(1)表达了作者对“古仁人”的敬佩之情。与滕子京共勉,希望滕子京能有古仁人之心,心存高远。(2)感慨如今“古仁人”之人越来越少,没有知己因而感到落寞,同时含蓄表达作者的阔达胸襟和远大抱负(4分)(“表达了作者希望与古仁人同道的思想感情,强烈而又含蓄地表达了作者的自勉之意及对朋友的期望之情”亦可得分。)

18.作文(略)

站内推荐
最新作文
优秀作文