作文周刊网,小学生作文,初中作文,高中作文优秀作文大全!
您当前的位置:作文周刊网 > 体裁作文 > 说明文 > 正文

说明文档系统(共9篇)

时间:2017-04-01 来源:作文周刊 本文已影响

篇一:系统详细设计说明书 [范例]

XXXXXXX管理系统详细设计说明书

Prepared by

拟制

Reviewed by 评审人 Approved by

批准

李清清

2012-10-18

日期 日期

日期

Date Date Date

Revision Record 修订记录

目录

1 引言 ........................................................................... 1

1.1 编写目的 ................................................................. 1 1.2 背景 ..................................................................... 1 1.3 参考资料 ................................................................. 1 1.4 术语定义及说明 ........................................................... 1 2 设计概述 ....................................................................... 1

2.1 任务和目标 ............................................................... 1

2.1.1 需求概述 ........................................................... 1 2.1.2 运行环境概述 ....................................................... 1 2.1.3 条件与限制 ......................................................... 1 2.1.4 详细设计方法和工具 ................................................. 2

3 系统详细需求分析 ............................................................... 2

3.1 详细需求分析 ............................................................. 2 3.2 详细系统运行环境及限制条件分析接口需求分析 ............................... 2 4 总体方案确认 ................................................................... 2

4.1 系统总体结构确认 ......................................................... 2 4.2 系统详细界面划分 ......................................................... 2

4.2.1 应用系统与支撑系统的详细界面划分 ................................... 2 4.2.2 系统内部详细界面划分 ............................................... 3

5 系统详细设计 ................................................................... 3

5.1 系统结构设计及子系统划分 ................................................. 3 5.2 系统功能模块详细设计 ..................................................... 3 5.3 系统界面详细设计 ......................................................... 3

5.3.1 外部界面设计 ....................................................... 3 5.3.2 内部界面设计 ....................................................... 4 5.3.3 用户界面设计 ....................................................... 4

6、 数据库系统设计 ............................................................. 4

6.1设计要求 .................................................................... 4 6.2 信息模型设计 ............................................................... 4 6.3 数据库设计 ............................................................... 4

6.3.1 设计依据 ........................................................... 4 6.3.2 数据库选型 ......................................... 错误!未定义书签。 6.3.3 数据库种类及特点 ................................................... 4 6.3.4 数据库逻辑结构 ..................................................... 4 6.3.5 物理结构设计 ....................................................... 4 6.3.6 数据库安全 ......................................................... 4 6.3.7 数据字典 ........................................................... 5

7 信息编码设计 ................................................................... 5

7.3 代码结构设计 ............................................................. 5 7.4 代码编制 ................................................................. 5

1 引言

1.1 编写目的

说明编写详细设计方案的主要目的。

说明书编制的目的是说明一个软件系统各个层次中的每个程序(每个模块或子程序)和数据库

系统的设计考虑,为程序员编码提供依据。

如果一个软件系统比较简单,层次很少,本文件可以不单独编写,和概要设计说明书中不重复部分合并编写。

方案重点是模块的执行流程和数据库系统详细设计的描述。

1.2 背景

应包含以下几个方面的内容: A. 待开发软件系统名称;

B. 该系统基本概念, 如该系统的类型、从属地位等; C. 开发项目组名称。

1.3 参考资料

列出详细设计报告引用的文献或资料,资料的作者、标题、出版单位和出版日期等信息,必要时说明如何得到这些资料。

1.4 术语定义及说明

列出本文档中用到的可能会引起混淆的专门术语、定义和缩写词的原文。

2 设计概述

2.1 任务和目标

说明详细设计的任务及详细设计所要达到的目标 。

2.1.1 需求概述

对所开发软件的概要描述, 包括主要的业务需求、输入、 输出、主要功能、性能等,尤其需要描述系统性能需求。

2.1.2 运行环境概述

对本系统所依赖于运行的硬件,包括操作系统、数据库系统、中间件、接口软件、可能的性能监控与分析等软件环境的描述,及配置要求。

2.1.3 条件与限制

详细描述系统所受的内部和外部条件的约束和限制说明。包括业务和技术方面的条件与限制以及进度、管理等方面的限制。

2.1.4 详细设计方法和工具

简要说明详细设计所采用的方法和使用的工具。如HIPO图方法、IDEF(I2DEF)方法、E-R

图,数据流程图、业务流程图、选用的CASE工具等,尽量采用标准规范和辅助工具。

3 系统详细需求分析

主要对系统级的需求进行分析。首先应对需求分析提出的企业需求进一步确认,并对由于情况

变化而带来的需求变化进行较为详细的分析。

3.1 详细需求分析

包括:

? 详细功能需求分析 ? 详细性能需求分析 ? 详细资源需求分析

? 详细系统运行环境及限制条件分析

3.2 详细系统运行环境及限制条件分析接口需求分析

包括:

? 系统接口需求分析

? 现有硬、软件资源接口需求分析 ? 引进硬、软件资源接口需求分析

4总体方案确认

着重解决系统总体结构确认及界面划分问题。

4.1 系统总体结构确认

对系统组成、逻辑结构及层次进行确认,对应用系统、支撑系统及各自实现的功能进行确认,细化集成设计及系统工作流程,特别要注意因软件的引进造成的系统本身结构和公司其他系统的结构变化。包括:

? 系统组成、逻辑结构及层次确认 ? 应用系统结构确认 ? 支撑系统结构确认 ? 系统集成确认 ? 系统工作流程确认

4.2系统详细界面划分

4.2.1 应用系统与支撑系统的详细界面划分

篇二:系统安装说明文档

一、 各系统用户名和密码

二、 系统运行环境

每台电脑需遵循以下运行环境:

1、安装sql server 7.0数据库(其中服务器安装Database Server-Enterprise

Edition企业版,其他计算机安装Database Server-DesktopEdition桌面版),安装方法如下(以桌面版为例):

找到SQL程序文件夹——运行autorun程序——选择第三项Install SQL SERVER 7.0 Components——进入选择企业版还是桌面版的界面——根据需要选择后进入一下界面,所有设置以途中为准:

第一步选择

第二步选择(数据库安装在D盘)

第三步选择(选择本地账号) 然后安装完成即可,企业版和桌面版安装过程大致一致,只是中途需要输入序列号(311--0439804)。

2、安装dephi运行库(每台电脑中都会有这个文件夹的备份,直接运行

setup安装即可,安装时均用默认设置)。 3、设置注册表,设置方法如下:

开始—运行—输入regedit进入注册表—找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Client\ConnectTo下键值,将其修改为如下图所示即可。

4、设置ODBC数据源,设置方法如下:

开始——设置——控制面板——管理工具——数据源 (ODBC)——打开——添加——下拉框选择SQL SERVER——按如下填写

然后下一步—再按下图选择填写—然后全部下一步—测试数据源成功即可。

三、 充值数据库安装及配置方法

中心机房前台充值电脑需安装充值数据库方可运行充值程序,充值数据库的安装及配置过程如下:

找到计算机中的skcz文件夹——双击打开“售卡充值数据库安装”程序——按以下各图输入信息确定安装即可。

第一步:安装

选择填写:用户名为sjjs,密码为6850482(这里隐藏了密码),管理人员密码输入的是12345,提示系统数据库安装成功即可。此时需注意,安装完成售卡充值数据库后,本地数据库最高权限账号sa已被禁止使用,此时管理员只能使用上面刚刚设置的glry账号,其密码为12345。

第二步:配置

在同一skcz文件夹下面,找到“售卡充值数据库配置”程序,双机打开,如下图输入(其中序列号在同一skcz文件夹下面的序列号文本中,任意选择一条输入即可):

配置时,充值站点编号为管理员给该站点(或该充值计算机)所编的号码,管理人员密码可再配置的时候进行一次修改。当系统提示参数设置完成即可。

此时,即可使用skcz_wlzx_qj程序,可将快捷方式发送到桌面进行操作,但是需要注意的是,该skcz_wlzx_qj程序必须同安装和配置程序在同一文件夹下,同时该文件夹下的配置文件缺一不可,缺任何一个配置文件,都会造成程序无法正常使用。

四、 营运录入数据库安装方法

POS机数据录入到电脑里面,必须安装营运录入数据库,营运录入数据库安装过程如下:

首先找到计算机中的client文件夹——双击打开“营运录入数据库安装程序”,按下图输入后点击开始安装——当提示数据录入数据库安装成功即可。

注:FTP用户名为SJJS,密码为6850482。

篇三:学生管理系统说明文档

学生信息管理系统详细设计说明书

班级:14计本高二

姓名:姚仕梁 学号:1408200207

1引言

1.1编写目的

建立学生信息管理系统,采用计算机对学生成绩进行管理,帮助广大师生提高工作效率,实现学生成绩管理工作流程的系统化、规范化和自动化,减少人力财力投资。

1.2背景

该项目的名称为“学生信息管理系统”。

随着学校的规模不断扩大,专业、班级、学生的数量急剧增加,有关学生课的各种信息量也成倍增长,而目前许多高校的学生成绩管理仍停留在人工管理阶段,重复工作较多,工作量大,效率低。因此,迫切需要开发基于网络的学生信息管理系统来提高管理工作的效率。

1.3定义

学生成绩管理:对学生的基本信息、课程选择、成绩的录入、修改、删除、查询等一系列的操作。

2总体设计

2.1需求分析

本软件主要提供以下功能:

本地应用方面:

1、录入功能:

● 提供有权限的人员登入对系统进行管理2、查询功能:

● 成绩模糊查询; ● 课表查询; 3、修改功能:

● 用户可以修改自己的资料,学号不能为空(在权限范围内的); 4、添加功能:

●增加一个新记录; 5、删除功能:

● 删除一个学生记录; 6、查询

● 核对人员对系统进行访问;

网络应用:

7、学生查询:

● 提供学生查询自己的成绩; 8、其他查询:

● 提供他人访问学生成绩数据库;

2.2软件结构(如图)

3.1登录模块

功能:是用户可以进行各种操作的必须前提。 输入项目:用户名、密码。 输出项目:浏览区和基本资料区。 程序逻辑:

P1:检查用户名、密码与数据库是否吻合(完整性和一致性)。 P2:产生提示用户名或密码错误的消息窗口; P3:用户确认后退出程序运行; P4:进入主窗体; P5:进入事件等待状态;

3.2关闭系统模块

功能:关闭并退出系统,保留相应状态数据。 输入项目:全局变量;

输出项目:更新后的数据库文件和配置文件。 程序逻辑:

P1:设置数据库和配置文件; P2:释放系统资源并退出系统;

3.3浏览模块

功能:维护窗口中浏览区中信息的更新和刷新。

性能:这是经常使用的一个模块,对性能要求在很短时间内作出反应。 输入项目:鼠标或键盘事件。 输出项目:从新设置的浏览区中信息

3.4刷新浏览模块

功能:从新经过修改的浏览区。

3.5查询模块

功能:完成查询功能。 性能:相应时间应尽量快。 输入项目:无。 输出项目:无。 程序逻辑:

P1:进入查询窗体; P2:若用户取消,则返回; P3:获得查询结果;

P4:查询结果显示在主窗体上,并等待用户确认; P5:若查询结果项数等于零,返回;

篇四:系统架构设计说明书模板

Xx系统 架构设计说明书

(内部资料 请勿外传)

编 写: 检 查: 审 核: 批 准:

日 期: 日 期: 日 期: 日 期:

XXXX科技有限公司

版权所有 不得复制

文档变更记录

目 录

1、 引言 .................................................................................................................................................... 5

1.1 背景 ............................................................................................................................................. 5 1.2 术语和缩略语 ............................................................................................................................. 5 1.3 参考资料 ..................................................................................................................................... 5 2、 总体设计 ............................................................................................................................................ 6

2.1 需求规定 ..................................................................................................................................... 5 2.2 架构设计目标和约束 ................................................................................................................. 6

2.2.1 运行环境 .......................................................................................................................... 6 2.2.2 开发环境 .......................................................................................................................... 6 2.3 设计思想 ..................................................................................................................................... 6 2.4 架构体系 ..................................................................................................................................... 6 2.5 重要业务流程 ............................................................................................................................. 7

2.5.1 流程1 ............................................................................................................................... 7 2.5.2 流程2 ............................................................................................................................... 7 2.5.3 流程3 ............................................................................................................................... 7 2.6 模块划分 ..................................................................................................................................... 7

2.6.1 模块一 .............................................................................................................................. 8 2.6.2 模块二 .............................................................................................................................. 9

3、 接口设计 ............................................................................................................................................ 9

3.1 系统外部接口 ........................................................................................................................... 10

3.1.1 数据库接口 .................................................................................................................... 10 3.1.2 第三方接口 .................................................................................................................... 11 3.1.3 通信接口 ........................................................................................................................ 11 3.2 系统内部接口 ........................................................................................................................... 11

3.2.1 系统数据流 .................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.2 系统状态机 .................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.3 系统部署图 .................................................................................... 错误!未定义书签。

4、 运行设计 .......................................................................................................................................... 12

4.1 进程/任务的设计 ...................................................................................................................... 12

4.1.1 前台RCP客户端 .......................................................................................................... 12 4.1.2 后台系统 ........................................................................................................................ 12 4.2 数据存储 ................................................................................................................................... 12

4.2.1 数据库模型 .................................................................................................................... 12 4.2.2 文件 ................................................................................................................................ 12 4.2.3 系统参数 ........................................................................................................................ 13 4.2.4 其它数据 ........................................................................................................................ 13 4.3 出错处理 ................................................................................................................................... 13 5、 特性设计 .......................................................................................................................................... 13

5.1 性能 ........................................................................................................................................... 13

5.1.1 规模分析与实现 ............................................................................................................ 13 5.1.2 性能分析与实现 ............................................................................................................ 13 5.1.3 内存占用 ........................................................................................................................ 13 5.1.4 响应速度要求 ................................................................................................................ 13 5.2 可靠性 ....................................................................................................................................... 13 5.3 安全性 ....................................................................................................................................... 13 5.4 可维护性 ................................................................................................................................... 14 6、 部署 .................................................................................................................................................. 14

6.1 部署模式 ................................................................................................................................... 14

6.1.1 部署方式一 .................................................................................................................... 14 6.1.2 部署方式二 .................................................................................................................... 15 6.2 许可协议 ................................................................................................................................... 15 7、 附录 .................................................................................................................................................. 15

1、 引言

描述本文的参考依据、资料以及大概内容。

1.1 背景

项目产生或者开发背景,必要性等。

1.2 术语和缩略语

缩略语、系统主用名词、术语等解释

1.3 参考资料

编写本文和阅读本文是需要查阅的资料有关文档,注明出处、作者和版本。

(架构设计重点在于将系统分层并产生层次内的模块、阐明模块之间的关系)

2、 范围

2.1 软件名称

英文名称:TopEng-CSP 中文名称:客户服务平台

2.2 软件功能

请参考《XXX子系统 软件需求规格说明书.doc》

2.3 软件应用

请参考《系统 软件需求规格说明书.doc》

2.4 需求边界

明确范围边界,做什么,不做什么。

篇五:系统需求说明文档模板

xx系统需求说明书

2010-12-08 v0.1

更改历史

目录

引言 ................................................................................................................................................................................ 4

编写目的 .................................................................................................................................................................. 4

项目背景 .................................................................................................................................................................. 4

术语说明 .................................................................................................................................................................. 4

项目概述 ....................................................................................................................................................................... 5

功能描述 .................................................................................................................................................................. 5

用户特征和水平.................................................................................................................................................... 5

运行环境 .................................................................................................................................................................. 5

条件和限制 ............................................................................................................................................................. 5

功能需求 ....................................................................................................................................................................... 6

功能划分 .................................................................................................................................................................. 6

功能描述 .................................................................................................................................................................. 6

项目名_模块名_编号:中文名称 .............................................................................................................. 6

数据字典 .................................................................................................................................................................. 6 XX ............................................................................................................................................................................ 6

外部接口需求 ............................................................................................................................................................. 8

软件接口 .................................................................................................................................................................. 8

通信接口 .................................................................................................................................................................. 8

非功能性需求 ............................................................................................................................................................. 9

响应时间 .................................................................................................................................................................. 9

数据量 ....................................................................................................................................................................... 9

吞吐量 ....................................................................................................................................................................... 9

最大并发用户数................................................................................................................................................. 10

浏览器 .................................................................................................................................................................... 10

备份和维护 .......................................................................................................................................................... 10

引言

编写目的

阐明编写本文档的目的

项目背景

描述项目的背景,包括项目的名称、代码、相关参与人员、与其它系统的关系

术语说明

列出文档中所用到的专门术语的定义和英文缩写的原文

项目概述

功能描述

简述待开发软件所具有的主要功能,可使用顶层数据流图、用例图、系统流程图、层次方框图等来展示。

用户特征和水平

对最终用户进行说明

运行环境

描述软件的运行环境,包括硬件平台、硬件要求、操作系统和版本,以及其他相关信息。 软件环境

条件和限制

给出影响开发人员在设计软件时的约束条款,例如:必须避免使用的特定技术、工具、编程语言和数据库;硬件限制;开发规范等。

篇六:战斗系统说明文档

战斗系统说明文档

目录

一、

1. 2.

系统概述 ........................................................................................................................... 2 战斗机制 ........................................................................................................................... 2 战斗模式 ........................................................................................................................... 2 1) 战斗模式分类 ........................................................................................................... 2 2) PvE规则及奖惩....................................................................................................... 2 3) PvP规则及奖惩 ....................................................................................................... 3 4) RvR规则及奖惩 ...................................................................................................... 3 战斗过程 ........................................................................................................................... 3 1) 战斗状态 ................................................................................................................... 3 2) 战斗表现 ................................................................................................................... 3 战斗逻辑 ........................................................................................................................... 4 战斗逻辑过程 ................................................................................................................... 4 战斗逻辑触发阶段 ........................................................................................................... 4 技能效果赋予阶段 ........................................................................................................... 4 命中判定阶段 ................................................................................................................... 4 穿刺、格挡、暴击判定 ................................................................................................... 5 元素攻击判定 ................................................................................................................... 5 伤害计算阶段 ................................................................................................................... 5 1) 物理伤害(PhyDamage) ......................................................................................... 5 2) 魔法伤害(MagDamage) ......................................................................................... 5 3) 元素伤害(ElementDamage) ................................................................................. 6 4) 伤害计算 ................................................................................................................... 6 5) 生命值扣减计算 ....................................................................................................... 6 6) 死亡判断 ................................................................................................................... 6 战斗触发方式 ................................................................................................................... 7 主动触发 ........................................................................................................................... 7 1) 使用战斗技能 ........................................................................................................... 7 2) 使用增益技能 ........................................................................................................... 7

3.

二、 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

三、

1.

2.

3) 使用减益技能 ........................................................................................................... 7 被动触发 ........................................................................................................................... 7 1) 被攻击 ....................................................................................................................... 7 2) 被减益 ....................................................................................................................... 7 3) 团队AI共享战斗状态 ............................................................................................ 7

一、 系统概述

1. 战斗机制

本作采用“半自动即时战斗制”,特征如下: ? ?

玩家扮演的主角及其“同阵营角色”与其他敌对阵营的角色在开放的场景中实时战斗。 考虑平台特性及游戏便捷,本作主要由系统AI控制角色自动战斗,玩家通过技能的使用、目标的选择、移动路线的设定来影响自动战斗的过程。具体详见角色战斗AI。

2. 战斗模式

战斗模式是指:何种角色参与战斗、以何种规则战斗、战斗的结果如何处理三部分。 1)

战斗模式分类

根据战斗模式的定义及本作的需求,分类如下:

2)

PvE规则及奖惩 ? ? ?

PVE预设只能在普通剧情关卡、队伍关卡进行;

PVE只能是玩家控制的角色与系统控制的角色之间的战斗,其中系统控制的怪物角色是玩家唯一可攻击的对象。

PVE时,主角击杀怪物可获得经验、银币以及触发掉落等奖励。 ?

经验获取时,需要判断双方的等级差,根据差距得到奖励系数。如下:

? ?

经验获取时,需要判断组队状态,组队加成系数详见队伍系统

镜像角色也可获取经验,镜像角色获取经验以主角所获经验为基础,“累加储存”。镜像角色所属玩家可依据镜像角色VIP等级领取经验值(详见VIP设计),预设如下:

? ?

经验、银币、掉落率等同时会受到属性“经验获取提升率”、“银币获取提升率”、“掉落提升率”等属性的影响。

PVE时,主角若死亡,则会收到死亡惩罚,如下: ? ?

主角死亡,全身装备耐久度降低30%,直至为0 主角死亡,触发死亡复活功能,需要玩家选择复活方式 (详见主角系统,死亡规则)

3) PvP规则及奖惩

详见《竞技场系统设计说明文档》

4) RvR规则及奖惩

详见《公会系统说明文档》

3. 战斗过程

1)

战斗状态

战斗过程实际是"战斗状态"被赋予至消除的过程。 ? ? ?

2)

战斗表现

战斗过程中,为表现爽快感,做如下预设计(可选择开发): ? ? ?

刀光剑影:要求武器在战斗时(即使用技能时)都必有“拖尾轨迹”表现; 战斗标识:战斗状态被赋予主角时,主界面以暗角闪烁红色“血迹”表现,且当hp越低,红色覆盖范围越广。

屏幕晃动:当战斗过程中出现暴击时,本地摄像机发生上下轻微“晃动”。 战斗被触发即“战斗状态”被赋予,如何触发战斗详见本文战斗触发方式。 战斗状态以buff的形式赋予角色,有持续时间属性,计时结束即战斗状态消除,战斗过程结束。

战斗状态,遵循状态替换规则:同类替换。(详见状态替换说明文档)

? ? ?

屏幕灰屏:角色死亡后, 除复活界面,全屏灰色显示(可做复活界面时,做成全屏灰色透明)。

硬直表现:预设有些技能可以将角色击退(仅位移)等表现。 飘血特效:预设本作伤血不飘出数值,仅角色头顶血条表现。

二、 战斗逻辑

战斗逻辑仅当任意“战斗技能”被使用时执行。 (战斗AI会根据判断可能重复使用技能并触发该逻辑)

1. 战斗逻辑过程

战斗逻辑是由多个过程循环顺序执行的,根据实际需要,战斗过程划分如下:

a) b) c) d) e) f) g)

战斗逻辑触发阶段 技能效果赋予阶段 命中判定阶段-战斗状态赋予 穿刺、格挡、暴击判定阶段 元素攻击判定阶段 伤害计算阶段 战斗结算阶段

2. 战斗逻辑触发阶段

战斗逻辑触发是整个逻辑执行的入口,因为战斗逻辑仅当任意“战斗技能”被使用时执行,故此,战斗技能的使用条件亦是战斗逻辑触发的条件。 过程如下: a) b) c) d)

主角当前状态是否异常→(死亡、混乱、失明、保护…) 技能使用条件是否满足→(距离、消耗、冷却、施法目标需求) 目标状态是否异常→(死亡、保护、无敌…)

3. 技能效果赋予阶段

当技能使用条件满足后,即将技能效果根据所赋目标类型赋予战斗双方,并执行如下逻辑:

a) 若技能类型为战斗技能,则继续执行命中判定阶段;

b) 若技能类型为增益技能,则判断被赋予的目标是否有战斗状态,如果有战斗状态,则使用

技能的角色亦被赋予战斗状态,并终止判断流程。 c) 若技能类型为减益技能, 则直接赋予双方战斗状态。终止判断流程。 d) 所有buff/debuff的替换规则详见《技能系统说明》

4. 命中判定阶段

当技能类型为战斗技能时,执行该步骤,过程如下: ? ?

根据公式计算得到命中率(HitRate)的变量值;

类似语句rand(0~100)≤HitRate,则命中判定为真;否则返回逻辑起始重新执行;

? ?

命中判定如为真,则技能使用的角色,以及被技能命中的角色均被赋予战斗状态; (注意:战斗状态持续时间15秒,重复赋予即替换) 若未命中,则提示并终止逻辑;

5. 穿刺、格挡、暴击判定

若命中判定为真,则执行该步骤,过程如下: a) b) c) d)

注意:以上判定可能会简化独立判断。

根据公式计算得到格(本文来自:zuowenZHoukan.c om 作 文 周刊:说明文档系统)挡率(BlockRate)、穿刺率(PunRate)、暴击率(CritRate); 类似语句rand(0~100)≤BlockRate,则格挡判定为真终止逻辑;否则继续执行;

类似语句BloskRate+1≤rand(0~100)≤PunRate,则穿刺判定为真穿刺系数=0,否则=1; 类似语句PunRate+1≤rand(0~100)≤CritRate,则暴击判定为真,暴击系数变=2,否则=1;

6. 元素攻击判定

主要决定伤害计算时,元素伤害的计算,过程如下: ? ? ?

攻击方身上的元素攻击随机取一个(风雷水火),作为元素攻击属性; (可用数组随机取值)

防守方身上的元素抗性根据,攻击方的取值取,作为元素抗性属性; (可用前一个数组的下标取值) 继续执行伤害计算阶段

7. 伤害计算阶段

伤害计算之前需要先取得相关属性的值,具体取值方式由脚本控制,计算同时进行,如下:

1) 物理伤害(PhyDamage) 计算所需变量有:

? 攻击方物理攻击(A_PhyAtt)

? 攻击方武器系数,由语句“Rand(MinRatio,MaxRatio)”取得Ratio ? 防守方物理防御(D_PhyDef) ? 穿刺系数:(Pun)

? 追加物理伤害百分比(PerPhyDamage) ? 追加物理伤害(ExtraPhyDamage)

公式为:

PhyDamage=(A_PhyAtt*Ratio -D_PhyDef*Pun)*(1+PerPhyDamage)+ExtraPhyDamage

2)

魔法伤害(MagDamage) 计算所需变量有: ? ? ? ? ?

攻击方魔法攻击(A_MagAtt)

攻击方武器系数,由语句“Rand(MinRatio,MaxRatio)”取得Ratio 防守方魔法防御(D_MagDef)

穿刺系数:(Pun)

追加魔法伤害百分比(PerMagDamage)

篇七:毕业设计管理系统说明文档1

*******************

实践教学

*******************

兰州理工大学

计算机与通信学院

2014年春季学期

课程设计

题 目:毕业设计管理专业班级: 计算机科学与技术3班姓 名: 学 号:

指导教师: 王旭阳

成 绩:

摘 要

随着全球化信息技术的兴起,特别是Internet的日益普及,我国各大中专院校都建立了自己的校园网。毕业生以班级为单位的原始手工报送的毕业设计选题方式已经不能适应时代发展的需求,所以基于互联网的毕业设计信息管理系统也就孕育而生了。

毕业设计信息管理系统就是能够使学生通过互联网完成毕业设计课题的选定,它采用Web方式,同时适用于局域网和Internet,它要实现审核,权限管理等功能,并能提供毕业设计课题保存、课题查询等功能,该系统同时能够进行权限的判断,同时对用户和毕业设计课题进行多种操作。

本系统采用了Java EE技术为主要手段,运用了当前比较流行的Java EE框架SSH,Mysql为后台数据库,本系统采用了多级角色管理:包括系统管理员、教师(包括出题老师和评审老师)和学生三种权限。本文主要介绍了教师权限的功能,并详细地论述了系统设计的思想和实现的方法步骤从而为以后的研究打下了基础。

关键字:信息管理系统;网络;Java EE;角色管理;用户权限;SSH框架

目 录

第一章 系统概述 ....................................................................................................................... 1

1.1 系统开发背景 ............................................................................................................... 1

1.2 系统开发的目的意义 ................................................................................................... 1

1.3 系统流程 ....................................................................................................................... 1

第二章 需求分析 ....................................................................................................................... 3

2.1 系统需求分析 ................................................................................................................. 3

2.2 可行性分析 ..................................................................................................................... 3

2.3 系统设计思想 ................................................................................................................. 4

2.4 系统功能设计 ................................................................................................................. 4

第三章 概念结构设计 ................................................................................................................... 6

3.1系统数据流程设计 ............................................................................................................ 6

3.2 数据库需求分析 ............................................................................................................. 7

3.3 数据库逻辑结构设计 ..................................................................................................... 8

第四章 逻辑结构实际 ................................................................................................................... 10

4.1 系统功能图 ................................................................................................................... 10

4.2 系统功能流程图 ........................................................................................................... 10

第五章 系统实现 ......................................................................................................................... 12

5.1 系统登录的实现 ........................................................................................................... 13

5.2管理员功能的实现 .......................................................................................................... 15

5.3其他模块的实现 .............................................................................................................. 26

第六章 系统测试 ......................................................................................................................... 27

6.1 软件测试的目的 ........................................................................................................... 27

6.2 系统测试 ....................................................................................................................... 27

6.3 模块测试 ..................................................................................................................... 27

第七章 系统使用说明书 ......................................................................................................... 29

成员分工......................................................................................................................................... 32

总 结 ............................................................................................................................................ 33

致 谢 ............................................................................................................................................ 34

参考文献......................................................................................................................................... 35

第一章 系统概述

1.1 系统开发背景

随着物质化办公的日益普及,信息的自动处理以及网络式的信息交互方式越来越被人们认可和应用。让计算机来管理学生的信息是现在各个高校都在积极进行的工作之一,也是高校教学管理工作的重要内容之一。随着近几年高校的持续扩招,学生人数逐年增加。为了满足广大学生的求学需求,各个高校的师资力量、硬件配置也随之增强。这样一来,日常行政部门的工作也接越来越繁重。传统的管理方式要耗费大量的资源,毕业设计信息管理系统与传统的手工方式选择毕业设计课题相比不但节约资源,而且更加准确,便于查询和修改信息。同时,增强学生选题的自主权,能够选择自己感兴趣的课题。传统的毕业设计课题选择方式已经不适应现代教学管理的改革和发展的需要,迫切需要一种新的信息管理方式。

1.2 系统开发的目的意义

毕业设计是学生在校期间的最后一个教学环节,是学习深化和提高的一个重要过程,也是综合检验所学理论知识的一个重要环节。本设计从课题的申报、课题的审核、学生选题、调剂、指导、评阅、答辩、归档等环节进行管理,实现了毕业设计的整个流程的管理工作。系统实现了学生自主选题和教师自主选择学生的网上双向选择,并增加了留言板、文件上传与下载、新闻发布等功能,能够保证毕业设计期间管理员、老师、学生之间信息的联通,对保证毕业设计的质量有非常重要的现实意义。随着网络化的普及,全国高校的校园网络日益健全,实现无纸化办公成为未来的趋势,并且随着天津城市建设学院的教学体制改革不断加深,本系统的建立为参加毕业设计的教师、学生提供接口。

1.3 系统流程

业务流程描述:用业务流程图描述现系统各项业务处理过程,并结合业务流

程图详细准确地说明业务处理过程中数据的收集、输入、传递、存储、加工的方法、算法、输出的数量及形式等。

现行系统的业务流程图是分析和描述现行系统业务的重要工具之一。其主要作用是:描述现行系统的业务情况以便于与企业管理人员交流,它是系统设计的前提和保证。业务流程图使用的符号:

图1.1

篇八:OA系统详细设计说明书

OA系统详细设计说明书

完成日期:2012.07.27

签 收 人:

1 引言 ......................................................................................................................................... - 5 -

1.1 文档目的 ....................................................................................................................... - 5 -

1.2项目背景 ........................................................................................................................ - 5 -

1.3 文档范围 ....................................................................................................................... - 5 -

1.4 读者对象 ....................................................................................................................... - 6 -

1.5 参考文档 ....................................................................................................................... - 6 -

1.6 术语与缩写解释 ........................................................................................................... - 6 - 2 程序系统的结构 ...................................................................................................................... - 6 -

2.1系统的总体模块划分: ................................................................................................ - 7 -

2.2子系统模块划分: ........................................................................................................ - 7 -

2.2.1 公文管理模块 .................................................................................................... - 7 -

2.2.2 会议管理模块 .................................................................................................... - 8 -

2.2.3 车辆管理模块 .................................................................................................... - 8 -

2.2.4 消息管理模块 .................................................................................................... - 9 -

2.2.5 个人事务管理模块 ............................................................................................ - 9 -

2.2.6 移动办公模块 .................................................................................................... - 9 -

2.2.7 日志管理模块 .................................................................................................. - 10 -

2.2.8 系统管理模块 .................................................................................................. - 10 -

2.3功能模块的实现及描述: .......................................................................................... - 11 - 3数据库设计 ............................................................................................................................. - 15 -

3.1数据库表设计 .............................................................................................................. - 15 -

3.2相关的视图设计 .......................................................................................................... - 18 - 4 公文管理设计说明 ................................................................................................................ - 19 -

4.1 程序描述 ..................................................................................................................... - 19 -

4.3.2 灵活性 ............................................................................................................ - 20 -

4.3.4 数据安全性 .................................................................................................... - 20 -

4.4 输入项 ......................................................................................................................... - 20 -

4.5输出项 .......................................................................................................................... - 20 -

4.6 算法 ............................................................................................................................ - 20 -

4.7 接口 ............................................................................................................................ - 20 -

4.9 限制条件 .................................................................................................................... - 21 - 5 会议管理设计说明 ................................................................................................................ - 21 -

5.1 程序描述 ..................................................................................................................... - 21 -

5.2 界面设计模拟图 ......................................................................................................... - 21 -

5.3 性能 ............................................................................................................................ - 21 -

5.3.1 数据的完整性,准确性 .................................................................................. - 21 -

5.3.2 灵活性 ............................................................................................................ - 21 -

5.3.3 数据完成的时间性 ........................................................................................ - 22 -

5.3.4 数据安全性 .................................................................................................... - 22 -

5.4 输入项 ......................................................................................................................... - 22 -

5.6 算法 ............................................................................................................................ - 22 -

5.7 接口 ............................................................................................................................ - 22 -

5.8 注释设计 .................................................................................................................... - 22 -

5.9 限制条件 .................................................................................................................... - 22 - 6 用车管理设计说明 ................................................................................................................ - 23 -

6.3.1 数据的完整性,准确性 .................................................................................. - 23 -

6.3.2 灵活性 ............................................................................................................ - 23 -

6.3.3 数据完成的时间性 ........................................................................................ - 23 -

6.3.4 数据安全性 .................................................................................................... - 24 -

6.4 输入项 ......................................................................................................................... - 24 -

6.5输出项 .......................................................................................................................... - 24 -

6.6 算法 ............................................................................................................................ - 24 -

6.7 接口 ............................................................................................................................ - 24 -

6.8 注释设计 .................................................................................................................... - 24 -

6.9 限制条件 .................................................................................................................... - 24 - 7 消息管理设计说明 ................................................................................................................ - 24 -

7.1 程序描述 ..................................................................................................................... - 24 -

7.2 界面设计模拟图 ......................................................................................................... - 25 -

7.3 性能 ............................................................................................................................ - 25 -

7.3.1 数据的完整性,准确性 .................................................................................. - 25 -

7.3.2 灵活性 ............................................................................................................ - 25 -

7.3.3 数据完成的时间性 ........................................................................................ - 25 -

7.3.4 数据安全性 .................................................................................................... - 25 -

7.4 输入项 ......................................................................................................................... - 26 -

7.5输出项 .......................................................................................................................... - 26 -

7.6 算法 ............................................................................................................................ - 26 -

7.7 接口 ............................................................................................................................ - 26 -

7.8 注释设计 .................................................................................................................... - 26 -

7.9 限制条件 .................................................................................................................... - 26 - 8 个人事务管理设计说明 ........................................................................................................ - 26 -

8.1 程序描述 ..................................................................................................................... - 26 -

8.2 界面设计模拟图 ......................................................................................................... - 27 -

8.3.1 数据的完整性,准确性 .................................................................................. - 27 -

8.3.2 灵活性 ............................................................................................................ - 27 -

8.3.3 数据完成的时间性 ........................................................................................ - 27 -

8.3.4 数据安全性 .................................................................................................... - 27 -

8.4 输入项 ......................................................................................................................... - 27 -

8.5输出项 .......................................................................................................................... - 27 -

8.6 算法 ............................................................................................................................ - 28 -

8.7 接口 ............................................................................................................................ - 28 -

8.8 注释设计 .................................................................................................................... - 28 -

8.9 限制条件 .................................................................................................................... - 28 - 9 移动办公管理设计说明 ........................................................................................................ - 28 -

9.2 界面设计模拟图 ......................................................................................................... - 29 -

9.3 性能 ............................................................................................................................ - 29 -

9.3.1 数据的完整性,准确性 .................................................................................. - 29 -

9.3.2 灵活性 ............................................................................................................ - 29 -

9.3.3 数据完成的时间性 ........................................................................................ - 29 -

9.3.4 数据安全性 ................................................................................................... - 29 -

9.4 输入项 ......................................................................................................................... - 29 -

9.5输出项 .......................................................................................................................... - 29 -

9.6 算法 ............................................................................................................................ - 29 -

9.7 接口 ............................................................................................................................ - 29 -

9.8 注释设计 .................................................................................................................... - 30 -

9.9 限制条件 .................................................................................................................... - 30 - 10 日志管理设计说明 .............................................................................................................. - 30 -

10.1 程序描述 ................................................................................................................... - 30 - 10.2 界面设计模拟图 ....................................................................................................... - 30 - 10.3 性能 .......................................................................................................................... - 30 -

10.3.1 数据的完整性,准确性 ................................................................................ - 30 - 10.3.2 灵活性 .......................................................................................................... - 30 - 10.3.3 数据完成的时间性 ...................................................................................... - 31 - 10.3.4 数据安全性 .................................................................................................. - 31 - 10.4 输入项 ....................................................................................................................... - 31 - 10.5输出项 ........................................................................................................................ - 31 - 10.6 算法 .......................................................................................................................... - 31 - 10.7 接口 .......................................................................................................................... - 31 - 10.8 注释设计 .................................................................................................................. - 31 - 10.9 限制条件 .................................................................................................................. - 31 - 11 系统管理设计说明 .............................................................................................................. - 32 -

11.1 程序描述 ................................................................................................................... - 32 - 11.2 界面设计模拟图 ....................................................................................................... - 32 - 11.3 性能 .......................................................................................................................... - 32 -

11.3.1 数据的完整性,准确性: ............................................................................... - 32 - 11.3.3 数据完成的时间性: .................................................................................. - 33 - 11.3.4 数据安全性: .............................................................................................. - 33 - 11.4 输入项 ....................................................................................................................... - 33 - 11.5输出项 ........................................................................................................................ - 33 - 11.6 算法 .......................................................................................................................... - 33 -

11.7 接口 .................................................................................................................. - 33 - 11.8 注释设计 .................................................................................................................. - 33 - 11.9 限制条件 .................................................................................................................. - 33 -

1 引言

1.1 文档目的

本文档主要针对办公自动化操作的功能的实现与运行的环境所提出的具体要求,为下阶段的设计、开发提供重要的参考依据,为项目组成员对需求的详尽理解,以及在开发开发过程中的协同工作提供强有力的保证。同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。

1.2项目背景

办公自动化简称 OA(Office Automation),主要是利用计算机、通信和自动控制等技术与设备,实现办公业务的自动化。它是提高办公效率、办公质量和实现科学管理与科学决策的一种辅助手段。

现在,Web 开发技术不断发展和成熟,能够在互联网上实现非常复杂的系统,满足各种业务要求;同时,计算机硬件和网路也得到飞速发展,计算机数据处理速度以及网路传输速度都得到几何倍数的增长;通过高校、专业培训班,以及网路学习资料等渠道,人们操作计算机的熟练程度越来越高。在这种背景下,OA 系统基本上都是采用 Web 技术来实现,并且在实际工作中起越来越重要的作用。现在的 OA 系统不仅能够满足单位或者组织内部的日常办公活动,还能够进一步扩展为单位之间或者组织之间的信息交流,从而达到利用计算机系统,来提高办公效率、加快各种办公业务流程处理速度的目的,实现办公数字化、流程自动化、操作灵活,而不受地域、时间的约束,真正提高办公效率。

项目说明:

项目名称:OA系统

项目的提出者:云山教育局

项目开发者:Winarray 软件公司

用户:云山教育局的相关部门成员

1.3 文档范围

本文档包含以下几部分:

1. 产品介绍

篇九:智能生活系统实现说明文档

智能生活系统实现说明文档

智能生活系统以住宅为平台,利用先进的计算机技术、网络通讯技术、综合布线技术、无线技术,将与生活有关的各种传感器、下位端设备及网络和手持终端等子系统有机地结合在一起。

智能生活系统定义

系统大致包含:智能门锁、安防、可视对讲、厨房室内可视分机、灯光、空调、电动窗帘(百叶窗、气窗)、背景音乐、环境监测(红外亮度、然气感应)、视频监视、集中控制和远程WEB控制等。并且,以上所有系统都不是独立的,而是和其他系统相互联系,融合为一个统一的整体,并相互响应,做到真正意义上的智能。

一、 智能系统设计的原则:

用户需要操作方便,功能实用,外观美观大方的智能生活系统。系统要有吸引来宾的外观和功能,能体现用户高人一等的生活品位。同时要化繁为简、高度人性、注重健康、娱乐生活、保护私密。 与普通生活相比,智能生活有以下4大特性:

1. 智能化:

由原来的被动静止结构转变为具有能动智能的工具。

2. 信息化:

提供全方位的讯息交换功能,帮助家庭与外部保持讯息交流畅通。

3. 人性化:

强调人的主观能动性,重视人与居住环境的协调,使用户能随心所欲地控制室内居住环境。

4. 节能化:

取消了家用电器的睡眠模式,一键彻底断电,从而节省了电能。

二、 智能生活系统的实现功能

一般来说,一个完整的智能生活系统应具有以上所述6项功能。根据不同实际情况,业主会选择不同功能。

三、 智能生活方案感性描述

起床

7:00,每个房间的背景音乐声响起,音量渐渐增大。业主在柔和的乐声中醒来,按下床头的“起床”场景键。此时,主卧、客厅的电动窗帘徐徐拉开;安防系统也自动解除了“睡眠”警戒模式。同时,房间内的空调系统开始换风,把室外清新的空气送到房间之内。

7:10,业主走到卫生间洗漱,而背景音乐系统也把信号源自动切换到收音机的电台新闻节目。

7:20,业主来到厨房取出定时微波炉中已经加热完毕的牛奶和面包,一家人来到餐厅开始用早餐。

出门

业主要外出,临走之前要把所有的房间的灯,窗户,电器电源等通通检查一遍是一件既费体力又费时间的工作。

有了智能家居系统后,只需轻按一下门厅内复位面板上的离家键,就可同时实现所有的灯关闭,不用的电器断电,背景音乐全部关闭,地暖自动降到业主不在家时的温度。 如果哪扇窗户没关,客厅内的触摸屏会发出嘟嘟的报警声,而且还会出现一行信息,“书房窗户未关”。

回家

业主回家时,只需一张带有身份识别的门卡,在单元门的读卡器上轻轻一晃,电子门锁自动打开,途中经过的过道灯自动亮起(30秒后自动熄灭)。

业主家中的客厅的电动窗帘徐徐拉开,客厅的主灯点亮,背景音乐自动播放业主喜欢的曲子,地暖温度自动升温到业主在家时的温度,饮水机自动通电。在门厅内复位面板的

“回家键”

具有同等功能。

休闲

智能生活系统不仅操作简单,功能也非常强大。它集所有的控制功能于一身,如调高老人房的温度,关闭婴儿房的电动窗帘,关闭楼上书房的灯光,打开某处的音响,打开花园中的遮阳伞与访客视频通话以及为他打开地下车库的大门等。

四、 智能生活具体实现方案说明:

智能生活总系统图

一套完整的智能生活系统由一个中央控制系统和各子系统组成。若业主只要求其中部份子系统功能,可配置相应子系统控制器代替中央控制系统,以节约成本。

智能生活各子系统简介

常见配置中央控制系统、智能窗帘系统、智能照明系统、智能家电系统、背景音乐系统、安防系统、门禁系统、远程控制系统。

辅助配置为进一步提升生活品质,一些住宅还配有家庭AV系统、家用中央吸尘及新风系统、宠物设备、智能卫浴系统、车库智能换气系统、自动浇花系统、自动给排水系统等智能生活系统。

子系统配置

站内推荐
最新作文
优秀作文